Trånga kur­van en fa­ra för Väs­te­rorts cy­kel­pend­la­re

Höga has­tig­he­ter, skarp kur­va och en smal cy­kel­ba­na. Cy­kel­ba­nan vid må­le­ri­bu­ti­ken i Al­vik lig­ger i sta­dens plan för för­bätt­ring. Men när det ska ske är in­te klart.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Li­sa Halldén

Kur­van vid må­le­ri­bu­ti­ken i Al­vik är ökänd bland cy­klis­ter. Där smal­nar ba­nan av, så folk som kom­mer su­san­de i far­ten de fått i ned­förs­bac­ken från Tra­ne­bergs­bron får sam­sas på trång yta med mö­tan­de tra­fik.

Det har på­gått väg­ar­be­ten på Drott­ning­holms­vä­gen och ett gal­ler­stäng­sel har va­rit upp­ställt mel­lan cy­kel­ba­nan och bil­vä­gen. Just det stängs­let blev rädd­ning­en för Mat­ti­as Lind­mark när han i som­ras kom cyk­lan­de från stan in i kur­van.

– Al­la cyklar fort där så det gäl­ler att hänga med. Jag var up­pe i 35 kilo­me­ter i tim­men när en mö­tan­de cy­klist kom in i vårt fält. Han skul­le cyk­la om men hann in­te och jag fron­talkroc­ka­de med ho­nom, be­rät­tar han.

Den mö­tan­de cy­klis­ten fick upp sin fot mot Mat­ti­as cy­kel, var­på cy­keln stan­na­de och Mat­ti­as flög av.

– Jag flög in i stängs­let. Ha­de det in­te va­rit där ha­de jag flu­git ut i bil­vä­gen.

Blev över­körd

Istäl­let för att ham­na på Drott­ning­holms­vä­gen i rus­nings­tra­fik föll han ner i cy­kel­ba­nan. Där blev han över­körd av fle­ra cy­klis­ter som in­te hann stan­na.

– Hjäl­men sprack och jag slog i he­la hö­ger­si­da. Arm­bå­gen är in­te rik­tigt hel än­nu.

Se­dan olyc­kan har han tänkt myc­ket på hur far­ligt det är för pend­lingscy­klis­ter på många stäl­len. I kur­van i Al­vik be­hö­ver nå­got gö­ras för att för­hind­ra fler olyc­kor, tyc­ker han.

– Det hålls för hög has­tig­het och det är för trångt. An­ting­en be­hövs det nå­gon form av fart­hin­der, el­ler så mås­te

Jag flög in i stängs­let. Ha­de det in­te va­rit där ha­de jag flu­git ut i bil­vä­gen.

man bred­da cy­kel­vä­gen.

Lars Ström­gren, ord­fö­ran­de för Cy­kel­främ­jan­det, hål­ler med om att det kan gå väl­digt fort för cy­klis­ter där ibland. Men han tyc­ker att fart­hin­der är fel väg att gå.

– Ska vi få fler att cy­kel­pend­la så mås­te det gå att hål­la en me­del­has­tig­het som är gans­ka hög. Har man en mil el­ler två till job­bet, be­hö­ver man ha en me­del­has­tig­het som gör pend­ling­en möj­lig, sä­ger han.

Ba­nan mås­te bred­das

Vad som be­hövs är bätt­re in­frastuk­tur och i kur­van vid må­le­ri­bu­ti­ken be­hö­ver cy­kel­ba­nan bli bre­da­re, en­kel­rik­tad och med en läg­re kurvra­die, me­nar han.

Att cy­kel­pas­sa­gen för­bi Al­vik är pro­ble­ma­tisk tyc­ker även Jo­a­kim Bo­berg som job­bar med sam­ord­ning av cy­kel­pla­ne­ring på tra­fik­kon­to­ret.

– Det är en del av det pend­lings­stråk som vi pe­kat ut som an­ge­lä­gen att åt­gär­da. Vi be­hö­ver för­bätt­ra fram­kom­lig­he­ten och tra­fik­sä­ker­he­ten, sä­ger han.

Hur en så­dan för­bätt­ring skul­le se ut, el­ler när den kan ske är in­te klart. Det be­hö­ver näm­li­gen sam­ord­nas bå­de ut­i­från de pro­gram­pla­ner som finns för fram­ti­dens Al­vik och Tra­fik­ver­ket, som an­sva­rar för Drott­ning­holms­vä­gen. Klart är i al­la fall att am­bi­tio­nen skul­le va­ra en bredd­ning av cy­kel­ba­nan.

– Pas­sa­gen är för smal för de cy­kel­flö­den som finns idag. Den de­len är be­tyd­ligt sma­la­re än de re­kom­men­da­tio­ner som vi har när vi pla­ne­rar nya ba­nor, sä­ger Jo­a­kim Bo­berg.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

SMALT. På cy­kel­ba­nan upp mot Tra­ne­bergs­bron från Al­vik är cy­kel­ba­nan trång. Mat­ti­as Lind­mark var i som­ras med en olyc­ka i kur­van som kun­de slu­tat il­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.