BÄTT­RE MÖ­TEN FÖR GAM­MAL SOM VALP

I Rid­der­svik får bå­de hun­dar och äga­re gå på öp­pen för­sko­la för att trä­na mö­ten med and­ra hun­dar på pro­me­nad.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 -

BYTER TIPS MED VARAND­RA Jo­han­na Ro­fors bor i Häs­sel­by vil­las­tad och är här med Zo­ey, en fem må­na­der gam­mal dansk-svensk gårds­hund.

– Jag är här för att läg­ga grun­den för lug­na pro­me­na­der. Att Zo­ey ska bli trygg och ve­ta att hon in­te mås­te springa fram och häl­sa på al­la vi mö­ter ut­an att det är nå­got som sker vid spe­ci­el­la till­fäl­len, sä­ger Jo­han­na.

På träf­far­na byter de ock­så tips med varand­ra. Ex­em­pel­vis föl­jer nu fle­ra Jo­han­nas ex­em­pel och ger hun­dar­na mjukost som go­dis.

– Det är lätt att ta med, klad­dar in­te och ef­tersom de slic­kar i sig den så ger det en lug­nan­de ef­fekt, sä­ger Jo­han­na. ÖP­PEN FÖR­SKO­LA För­u­tom trä­ning är träf­far­na ock­så ett till­fäl­le för hundä­gar­na att ses och by­ta er­fa­ren­he­ter med varand­ra. Även om det är gans­ka stor sprid­ning på hun­dar­nas ål­der – vis­sa är val­par och and­ra äld­re – så är det ett bra till­fäl­le för hundä­gar­na att få pra­ta li­te.

– Det är li­te som att ha små­barn, man be­hö­ver få pra­ta om det som är job­bigt och by­ta tips med varand­ra. Man kan sä­ga att det här är en öp­pen för­sko­la – för hun­dar, sä­ger Em­ma. SVÅRT MEN VIK­TIGT! Det är män­ni­skan – in­te hun­den – som ska be­stäm­ma om och i så fall när vov­ven får häl­sa på and­ra vov­var un­der pro­me­na­den. Det är gäng­et som sam­las här i Rid­der­svik över­ens om.

– Det ökar chan­ser­na för en trev­lig pro­me­nad bå­de för mig och för hun­den. Dess­utom är det otro­ligt vik­tigt att ha re­spekt för sin om­giv­ning och män­ni­skor man mö­ter som kanske är räd­da, sä­ger Em­ma, ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren till hund­mö­tes­trä­ning­ar­na.

Där­med in­te sagt att det all­tid är en en­kel match. Att häl­sa på mö­tan­de hun­dar är na­tur­ligt för de fles­ta hun­dar, me­nar Em­ma.

– Pas­si­va hund­mö­ten är bland det svå­ras­te – men ock­så vik­ti­gas­te – man kan trä­na på. Ute på pro­me­na­der går ju hund­mö­te­na så him­la fort och man hin­ner kanske in­te med. Där­för är det så bra att träf­fas så här, vi går runt och pra­tar ut­an att lå­ta hun­dar­na häl­sa på varand­ra, sä­ger Em­ma.

Där­för av­slu­tas in­te träf­fen med lek hun­dar­na emel­lan, nå­got som kan tyc­kas kän­nas li­te orätt­vist för en åskå­da­re ut­i­från ...

– Men själv­klart får man träf­fas ut­an­för hund­mö­tes­trä­ning­ar­na och le­ka om hun­dar­na ver­kar gå bra ihop, sä­ger Em­ma. AL­LA VOV­VAR ÄR VÄL­KOM­NA! Det är in­te ba­ra val­par som be­hö­ver trä­na på hund­mö­ten. På plats finns ock­så Lot­tie, Mag­gie, Nap­pe och Nas­se som är li­te äld­re.

– Det är förs­ta gång­en vi är här, jag såg det på Fa­ce­book och tänk­te att det kun­de va­ra trev­ligt och väl­digt nyt­tigt att trä­na på hund­mö­ten, sä­ger Gun­nel Hag­ström.

Vill du ock­så va­ra med? Gå med i grup­pen ”Hund­mö­ten i Häs­sel­by” på Fa­ce­book.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.