Brom­ma så­gas på in­ter­na­tio­nell lis­ta

Fem­te sämst i värl­den. In­te en ti­tel man vill tryc­ka upp på sitt cv. Men i en in­ter­na­tio­nal rank­ning var det just där Brom­ma flyg­plats ham­na­de.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Li­sa Halldén

Lis­tan över de värs­ta flyg­plat­ser­na i värl­den är gjord ut­i­från siff­ror på punkt­lig­het, ser­vice och på vad pas­sa­ge­ra­re har sagt om flyg­plat­sen på so­ci­a­la me­di­er, fram­förallt på Twit­ter.

Och do­men är in­te nå­dig. Av 141 flyg­plat­ser runt om i värl­den är Brom­ma fem­te sämst, en­ligt rank­ning­en som är gjord av Air­help, ett fö­re­tag som age­rar mel­lan­hand mel­lan pri­vat­per­so­ner och flyg­bo­lag i kon­flik­ter om er­sätt­ning vid för­se­ning­ar.

Flyg­plat­sen är ba­ra bätt­re än Or­ly i Pa­ris, Lyon-Sain­tEx­u­pe­ry ut­an­för Lyon i Frank­ri­ke, Stan­s­ted i Lon­don, och Ku­wait Air­port.

Att det in­te finns till­räck­ligt med sitt­plat­ser på Brom­ma flyg­plats är ett van­ligt kla­go­mål. En punkt­lig­het på 4,4 po­äng av 10 möj­li­ga sän­ker ock­så be­ty­get. Men ser­vicen får re­la­tivt bra be­tyg – 7,6 po­äng av 10 möj­li­ga.

– Det är ald­rig ro­ligt att bli om­nämnd på det här sät­tet. Men man ska ha i åtan­ke att de har tit­tat på pe­ri­o­den mel­lan de­cem­ber och mars vil­ket är en pe­ri­od då Sve­ri­ge har vin­ter­vä­der med vind och snö. Det på­ver­kar såklart punkt­lig­he­ten, sä­ger Hans Uh­rus, press­chef på Swe­da­via.

Han tyc­ker in­te hel­ler att rank­ning­en är sär­skilt ro­bust.

– Un­der­sök­ning­en är en bi­pro­dukt av det här fö­re­ta­gets hu­vud­syss­la och vi läg­ger mer vikt vid mer grund­läg­gan­de un­der­sök­ning­ar. Men na­tur­ligt­vis tar vi till oss det som sägs, sä­ger han.

För­ra vec­kan öpp­na­de flyg­plat­sen sin nya av­gångs­hall och sam­ti­digt stäng­des de gam­la ga­ter­na för re­no­ve­ring. Se­nast 31 mars näs­ta år ska re­no­ve­ring­en va­ra klar och flyg­plat­sen ha 13 ga­ter.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

KRI­TIK. Att det är ont om sitt­plat­ser på flyg­plat­sen är ett van­ligt kla­go­mål en­ligt un­der­sök­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.