Hej då bil­kö­er – hej svin­dy­ra SL-kor­tet

Vällingby Tidning - - Vällingby -

För drygt ett år se­dan flyt­ta­de jag och min fa­milj från Brom­ma till Häs­sel­by. I sam­band med det fick vi tillök­ning i fa­mil­jen – i form av en bil.

Från att ha kus­kat runt på bus­sar och tåg med barn­vagn, pack­ning, fan och hans mos­ter in­såg vi plöts­ligt hur LÄTT li­vet kan va­ra med bil.

”Jag vet att det in­te är bra för mil­jön och visst, bil­kö­er­na är job­bi­ga. Men det går ju in­te att åka kom­mu­nalt med två ung­ar i mor­gon­rus­ning­en.”

Typ så.

För en må­nad se­dan lär­de jag mig dock den hår­da vägen att bi­lar kan gå sön­der. Med var­nings­lam­pan blin­kan­des höll jag al­la tum­mar att mo­torn in­te skul­le dö just där i kors­ning­en Löv­sta­vä­gen/Växt­hus­vä­gen. Och ja, jag tog mig hem.

Men nu är jag allt­så till­ba­ka i kol­lek­tiv­tra­fikträs­ket. Var­je mor­gon åker jag och bar­nen (som går kvar i sko­la/för­sko­la i Brom­ma) buss och tun­nel­ba­na till­sam­mans. Och det går bra. Vi pra­tar och hin­ner um­gås på vägen. Ef­tersom vi slip­per bil­kö­er­na är vi all­tid fram­me sam­ma tid vil­ket mins­kar mor­gon­stres­sen så myc­ket.

Visst, SL-kor­tet är ir­ri­te­ran­de dyrt och ibland blir jag ga­len på bus­sen som par­ke­rar mitt fram­för sop­tun­nan i Väl­ling­by så att jag knappt kom­mer av med barn­vag­nen. Det är ock­så en smu­la stö­rigt att al­la ut­an vagn en­vi­sas med att väl­ja den en­da bre­da spär­ren ner till tun­nel­ba­nan. (Gå två me­ter till väns­ter och du skall fin­na TRE tom­ma spär­rar.)

Men över­lag fun­kar det jät­te­bra. Vi får se om jag skri­ver en ny krö­ni­ka när vin­tern är här och jag pul­sar fram med två tröt­ta barn i en halv­me­ter snö­modd. Just nu väl­jer jag att car­pa da­gen i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.