Här kan du spe­la schack i Häs­sel­by

Vällingby Tidning - - Vällingby - LOCKAR.

Nu drar Häs­sel­by schack­klubb igång si­na pro­va-på­kväl­lar på tors­da­gar i Rid­der­svik Folkets hus. Ef­tersom det är kvälls­tid pas­sar det bäst för ny­fik­na från 15 år.

– Men vi har ing­en öv­re ål­ders­gräns. Den älds­ta som spe­lar hos oss är runt 75 år och den yngs­ta går i gym­na­si­et. Schack går ju all­de­les ut­märkt att spe­la till­sam­mans oav­sett ål­der, sä­ger Andreas van der Wal, klub­bens kon­takt­per­son.

Kväl­lar­na star­tar vid 19.30-ti­den och man kan få tes­ta på ett par gång­er in­nan man be­stäm­mer sig för att bli med­lem el­ler in­te. Allt ma­te­ri­al, kaffe och fi­ka­bröd finns på plats. Ar­tis­ter­na Ime­nel­la (till väns­ter) och Cher­rie ska få fler tje­jer till Jobb­torg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.