Bar­nens kri­tik: Rör in­te parkle­ken

För­ra tors­da­gen ha­de lo­kal­po­li­ti­ker­na i Häs­sel­by-Väl­ling­by stads­dels­nämnd sitt förs­ta mö­te ef­ter va­let. Kväl­lens he­ta po­ta­tis blev för­sla­get om änd­ra­de öp­pet­ti­der för stads­de­lens parkle­kar.

Vällingby Tidning - - Vällingby - Evelina Hertz PROTESTLISTA. FO­TO: EVELINA HERTZ

Det var ovan­ligt fullt på åhör­ar­bän­kar­na när lo­kal­po­li­ti­ker­na ha­de mö­te i Häs­sel­by gård. På plats fanns barn, för­äld­rar och per­so­nal från tre av stads­de­lens parkle­kar. An­led­ning­en var ett för­slag om att parkle­kar­nas per­so­nal även ska bör­ja job­ba på fri­tids­går­dar­na kvälls­tid. Det skul­le in­ne­bä­ra att parkle­kar­na mås­te hål­la stängt på för­mid­da­gar.

– Vi vet att det är ett för­slag men det ska­par otrygg­het hos oss och vå­ra be­sö­ka­re när vi in­te vet vad som ska hän­da, sa Ann Ek, som job­bar på parkle­ken Åda­len.

Per­so­na­len po­äng­te­ra­de även att för­mid­da­gar­na är vik­ti­ga för att kny­ta kon­tak­ter med nya för­äld­rar och yng­re barn som se­dan blir be­sö­ka­re när de blir äld­re.

Det är in­te po­li­ti­ker­na ut­an tjäns­te­män­nen i stads­dels­för­valt­ning­en som se­dan kom­mer att fat­ta be­slut om des­sa för­änd­ring­ar ska ske. En­ligt Andrea Hor­ma­za­bal, av­del­nings­chef för ti­digt so­ci­alt ar­be­te, är för­sla­get in­te fär­digt. Bland an­nat ska stads­de­len först hål­la för­hand­ling­ar med fac­ket och ha fort­sat­ta sam­tal med per­so­na­len.

– Syf­tet är dels att få till en håll­bar fri­tid och att få ihop per­sonal­grup­pen nu när stads­de­len åter­ta­git drif­ten för fri­tids­går­dar­na. Vi ut­går all­tid från bar­nen och det här skul­le gö­ra att bar­nen följs åt av sam­ma per­so­nal från parkle­kar­na till fri­tids­går­dar­na, sä­ger Andrea Hor­ma­za­bal.

Även om man har sam­ma ut­bild­ning så skil­jer sig ju ar­be­tet åt på en parklek och fri­tids­gård. Hur tän­ker ni kring det?

– Om det be­hövs kom­mer vi själv­klart att kom­pe­tens­stöt­ta per­so­na­len. Men oav­sett om man är på en parklek el­ler fri­tids­gård så hand­lar det om att lyss­na in grup­pen och ska­pa del­ak­tig­het.

Den hu­vud­sak­li­ga mål­grup­pen för parkle­kar­na är barn mel­lan 9 och 13 år som ju för det mesta är i sko­lan på för­mid­da­gar.

– Men vad ska vi gö­ra på stu­di­e­da­gar och lov? Jag bru­kar kal­la parkle­ken för mitt and­ra hem, sa An­ton Eli­as­son, som går i års­kurs sex och är en fli­tig be­sö­ka­re på Åda­len.

En­ligt Andrea Hor­ma­za­bal ska det även i fort­sätt­ning­en fin­nas lov­verk­sam­het som bar­nen kan gå till – även på för­mid­da­gar­na.

– An­led­ning­en till att vi ser över öp­pet­ti­der­na är att få ut så myc­ket verk­sam­het som möj­ligt. Det jag vill un­der­stry­ka är att ing­et barn kom­mer stå ut­an nå­got att gö­ra på fri­ti­den – tvärtom, sä­ger hon.

Elin Ek­man och Han­na Mesch, bäg­ge 13 år, som of­ta är på Rip­vi­det läm­na­de i slu­tet av mö­tet över en lis­ta med nam­nun­der­skrif­ter för att öp­pet­ti­der­na på parkle­kar­na ska be­hål­las.

Det är oklart när ett be­slut i frå­gan kom­mer att fat­tas. Den förs­ta till sjun­de ok­to­ber ar­ran­ge­ras en an­ti­vålds­vec­ka i stads­de­len med ak­ti­vi­te­ter för bo­en­de och per­so­nal.

I de­cem­ber fat­tar po­li­ti­ker­na i stads­hu­set be­slut om hur sty­ret i sta­dens stads­dels­nämn­der ska för­de­las. I ja­nu­a­ri kom­mer det vi­sa sig vil­ka som får sty­ra i Häs­sel­byVäl­ling­by stads­dels­nämnd och hur för­del­ning­en av sto­lar­na mel­lan po­li­ti­ker­na blir.

Elin Ek­man ( t v) och Han­na Mesch ( t h) läm­na­de över en namn­lis­ta till po­li­ti­ker­na för att be­hål­la parkle­kar­nas öp­pet­ti­der. Här med So­fie Carlsson (mit­ten) som job­bar på parkle­ken Rip­vi­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.