Det tar läng­re tid att säl­ja bo­stads­rät­ten

Vällingby Tidning - - Stockholm - VIS­NING. ARKIVFOTO: ANDREAS ENBUSKE

Lä­get på bo­stads­mark­na­den gör att det tar allt läng­re tid att säl­ja sin bo­stads­rätt i Stock­holms län, vi­sar nya siff­ror från SBAB. In­sti­tu­tet har jäm­fört för­med­lings­ti­den för en lä­gen­het i au­gusti i år med sam­ma pe­ri­od för­ra året. I snitt tar det näs­tan tre vec­kor så lång tid att få bo­sta­den såld i dag jäm­fört med ett år se­dan.

I Stock­holm har den ge­nom­snitt­li­ga för­sälj­nings­ti­den ökat än­nu mer be­rät­tar Han­na Mal­mo­din, eko­no­mi­re­por­ter på Sve­ri­ges Ra­di­os Ekot.

– I Stock­holm har siff­ran ökat från cir­ka fy­ra vec­kor till drygt sju vec­kor. En för­kla­ring är att det finns fler lä­gen­he­ter till för­sälj­ning och att ban­ker­na stäl­ler hög­re grav på den som vill lå­na peng­ar, sä­ger hon till Ekot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.