Mas­sa kul för barn och unga un­der höst­lo­vet

Den 29 ok­to­ber drar höst­lo­vet igång och som van­ligt finns mas­sa skoj att gö­ra för barn och unga. Vad sägs till ex­em­pel om cir­kus­sko­la med Cir­kus Cir­kör el­ler mo­bil­film­kol­lo?

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz

Vec­ka 44, allt­så mel­lan den 29 ok­to­ber till den 3 november, är det dags för höst­lov. I Häs­sel­by-Väl­ling­by an­ord­nas en mängd ak­ti­vi­te­ter för barn och unga som är le­di­ga.

– Vi har lyss­nat på med­lem­mar­na i Fri­tids­kom­mis­sio­nen (som be­står av barn och unga, reds anm.) som in­te ba­ra vill ha ak­ti­vi­te­ter på tor­get i Häs­sel­by gård, så vi har sla­git ihop oss med parkle­kar och fri­tids­går­dar, sä­ger Lin­da Björk­man, en­hets­chef för med­bor­gar­ser­vice i Häs­sel­by-Väl­ling­by.

Bland an­nat blir det två Hal­lo­ween­fes­ter på fri­tids­går­den Te­gel­hö­gen – en för dem mel­lan 6 och 11 år samt en för dem mel­lan 10 och 15 år.

Bar­nen fick väl­ja

Det blir ock­så sam­ba­fot­boll, bas­ket, ba­lett, möj­lig­het att kö­ra ra­di­o­styr­da bi­lar och en mas­sa an­nat.

– När vi bad parkle­kar­na frå­ga bar­nen vad de vill gö­ra så stack cir­kus ut så där­för kom­mer Cir­kus Cir­kör att hål­la cir­kus­sko­la i Grimsta­hal­len på mån­da­gen och i Smeds­hags­hal­len på tis­da­gen, sä­ger Lin­da Björk­man.

Allt är gra­tis

Al­la ak­ti­vi­te­ter är gra­tis och för­u­tom till dag­kol­lon så be­hövs ing­en för­an­mä­lan. På ons­da­gen gör parkle­kar­na en parklek. Ing­en mat­säck be­hövs – det fix­ar parkle­kar­na.

– Det har även ef­ter­frå­gats ak­ti­vi­te­ter för tje­jer så det har vi ock­så ord­nat. Bland an­nat DJ-works­hop och ”Shedans­box” som är en bland­ning mel­lan dans och box­ning, sä­ger Lin­da Björk­man.

Skräck­filmsvis­ning

På ons­da­gen an­ord­nar Syst­rar runt hör­net, Tugg­sta­tio­nen samt tjej- och kill­fo­rum ak­ti­vi­te­ter på fri­tids­går­den Åker­myn­tan. På kväl­len blir det skräck­filmsvis­ning på Vi­ta vil­lan (an­mäl dig se­nast mån­dag 22 ok­to­ber på Syst­rar runt hör­nets Instagram).

Håll ut­kik på sta­dens hem­si­da där he­la pro­gram­met kom­mer att pub­li­ce­ras.

När vi bad parkle­kar­na frå­ga bar­nen vad de vill gö­ra så stack cir­kus ut så där­för kom­mer Cir­kus Cir­kör att hål­la cir­kus­sko­la.

FO­TO: PI FRISK/MOSTPHOTOS

AK­TI­VI­TE­TER. Un­der höst­lo­vet kan barn och unga gå på allt från cir­kus­sko­la till Hal­lo­ween­fest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.