Bibb­lan ord­nar bok­cir­kel för ny­an­län­da

Vällingby Tidning - - Vällingby -

Häs­sel­by vil­lastads bib­li­o­tek har dra­git igång en bok­cir­kel för ny­an­län­da Häs­sel­by­bor – och vill ha fler med­lem­mar.

– Vi träf­fas varan­nan tors­dag och lä­ser böc­ker på lätt­läst svens­ka. Sist kom det fy­ra per­so­ner som var väl­digt tag­ga­de, sä­ger An­ders Nils­son, bib­li­o­te­ka­rie.

Syf­tet med bok­cir­keln är att trä­na på sitt ut­tal, ut­veck­la sin ord­för­stå­el­se och helt en­kelt för­stå vad de oli­ka be­rät­tel­ser­na hand­lar om.

– Sen hand­lar det ock­så om att ba­ra träf­fas, pra­ta och fi­ka, sä­ger An­ders Nils­son.

In­tres­se­rad? Kon­tak­ta bibb­lan, som lig­ger i Åker­myn­tans cent­rum, för att bo­ka plats.

PER­SO­NAL­BRIST. MTR som kör pen­del­tå­gen har för få fö­ra­re, vil­ket gör att av­gång­ar mås­te stäl­las in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.