Brist på lok­fö­ra­re or­sa­kar för­se­ning­ar

Vällingby Tidning - - Vällingby -

Allt fler pen­del­tåg ställs in på grund av per­so­nal­brist, vi­sar sta­tistik från SL som P4 Stock­holm ta­git del av.

– Det här året har va­rit en gans­ka käns­lig pe­ri­od när det gäl­ler lok­fö­rar­si­tu­a­tio­nen. Vi har en ge­ne­rell brist på lok­fö­ra­re i he­la Sve­ri­ge. Vi be­hö­ver ar­be­ta med in­hyr­da fö­ra­re för att täc­ka upp, det kan bli väl­digt käns­ligt, sä­ger Claes Ny­berg, press­an­sva­rig på MTR som kör tå­gen, till P4 Stock­holm.

MTR hyr runt 10 pro­cent av si­na fö­ra­re från ett be­man­nings­fö­re­tag men ut­bil­dar ock­så eg­na fö­ra­re, och snart blir 130 nya fö­ra­re kla­ra. Nå­got MTR hop­pas ska rå­da bot på pro­ble­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.