Ro­man­ti­ker! Stock­holm får fler ”kär­leks­bän­kar”

En ny bryg­ga med sitt­plat­ser – som er­sätt­ning för en ti­di­ga­re ”kär­leks­bryg­ga”. Och en ny ka­jak­bryg­ga. Det kan bli verk­lig­het längs Kungs­holms strand.

Vällingby Tidning - - Stockholm - Per Brandt

Kungs­holms strand kan få bå­de en två nya bryg­gor ef­ter fle­ra med­bor­gar­för­slag i ären­det. Kungs­holms­bor­na på­pe­kar att det finns fle­ra lik­nan­de bryg­gor bå­de i Horns­berg och längs Norr Mä­lar­strand, men få längs Kungs­holms strand.

Stads­dels­för­valt­ning­en på Kungs­hol­men kon­sta­te­rar att den bryg­ga med sitt­plat­ser som finns idag, i höjd med Kungs­holms strand 185 är väl­be­sökt och ”är po­si­tiv till åt­gär­der som främ­jar ute­liv och som ökar till­gäng­lig­he­ten i sta­dens park­mil­jö­er.”

De har även se­dan ti­di­ga­re gett tum­men upp till ett för­slag om att byg­ga upp den gam­la ”svär­me­ri-bryg­gan” ne­dan­för hu­set vid Ma­ri­e­dal vid Karl­bergs­ka­na­len. Men det har vi­sat sig för svårt på grund av mark­för­hål­lan­de­na på plat­sen, och man ska nu ut­re­da om det istäl­let går att byg­ga en ny.

Dess­utom ska för­valt­ning­en kol­la om det finns möj­lig­het att byg­ga en ka­jak­bryg­ga i an­slut­ning till en be­fint­lig bryg­ga vid Kungs­holms strand 185. Kungs­holms strand kan få sitt­bryg­ga och ka­jak­bryg­ga.

SITT­PLATS. FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.