De nya stål­tav­lor­na tar död på för­e­nings­li­vet

Vällingby Tidning - - Tyck Om! - Eva Löf­man

Sta­den by­ter ut an­slags­tav­lor­na för för­e­nings­med­de­lan­den, tav­lor av trä som sut­tit up­pe i de­cen­ni­er. Man fäs­ter här af­fi­scher med häft­stift el­ler häft­klam­mer. De finns ett li­tet tak över tav­lor som ett li­tet skydd mot regn.

Nu by­ter sta­den ut des­sa mot STÅL­tav­lor ut­an tak. För att fäs­ta af­fi­schen mås­te man tej­pa. Det går ju an om man har en af­fisch i må­na­den t ex. Men för den som har någ­ra dus­sin per vec­ka är det omöj­ligt. Dess­utom är tejp och regn en då­lig kom­bi­na­tion. I and­ra kom­mu­ner läg­ger man en gum­mi­mat­ta på plåt­ski­va. På så­da­na kan man fäs­ta med klam­mer. Det är en ut­märkt idé. Så bor­de det va­ra här ock­så.

Stål­tav­lor­na är en styg­gel­se. Man har satt upp så­da­na i fle­ra år, men först nu har de kom­mit hit ut. För­ra året byt­te man en i Häs­sel­by Gård, den minst an­vän­da och un­dan­skym­da. Inom de se­nas­te 2–3 vec­kor­na har man ock­så bytt öv­ri­ga i Häs­sel­by Gård, den vid sce­nen och den som är pla­ce­rad fram­för tun­nel­ba­nan vid bro- fun­da­men­tet, den mest an­li­ta­de. Det har in­te fun­nits an­slags­tav­lor i Häs­sel­by Strand, på 7-8 år giss­nings­vis. Det be­ror ju på bygg­na­tio­nen och det kan man för­stå. Men så små­ning­om kom­mer det upp nya oan­vänd­ba­ra om vi in­te för­sö­ker få sta­den att be­stäm­ma sig för nå­got an­nat. Det bor­de va­ra en an­ge­lä­gen­het för al­la som sät­ter an­slag i he­la Stock­holm.

Den är en ka­ta­strof! Sta­den mås­te gö­ra nå­got åt det här.

FOTO: PRIVAT

KRITIK. För den som har någ­ra dus­sin an­slag per vec­ka är tej­pan­det en omöj­lig lös­ning, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten.

FOTO: ERIK SIMANDER

TRÄ. Bätt­re tav­lor, en­ligt in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.