Nu ry­ker bions klas­sis­ka log­ga

Bi­o­graf­ked­jan SF by­ter namn och al­la klas­sis­ka ne­on­skyl­tar med den väl­kän­da lo­go­ty­pen ska bort. Den nya log­gan är rund av ett sär­skilt syf­te.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Andre­as Jen­nische

Bi­o­graf­ked­jan SF:s namn­byte till Filmstaden har in­te ba­ra väckt star­ka re­ak­tio­ner i so­ci­a­la me­di­er. Det kom­mer ock­så att på­ver­ka ga­tu­bil­den i Stock­holm. Namn­by­tet gör att fö­re­ta­get nu ska ploc­ka bort al­la gam­la klas­sis­ka SF­skyl­tar.

Ett fö­re­tag har fått i upp­drag att by­ta ut al­la SF-skyl­tar runt om i Sve­ri­ge och ar­be­tet bör­jar nu.

– Vi har gett dem tid och möj­lig­het att gö­ra det i en takt som känns vet­tig. Det ska var klart till sen­vå­ren 2019, sä­ger Tho­mas Run­fors, in­for­ma­tions­chef på fö­re det­ta SF som nu allt­så he­ter Filmstaden.

Valt en rund log­ga

När det blir dags för skylt­byte i Stock­holm är in­te be­stämt.

Klart är dock att den som vill hin­na ta en bild på de rö­da ly­san­de SF- skyl­tar­na runt om i Stock­holm ska gö­ra det inom kort.

Den som frå­gar om att kö­pa en gammal skylt kom­mer att få nej.

– SF är fort­fa­ran­de ett va­ru­mär­ke som an­vänds vid film­pro­duk­tio­ner så det går in­te. Ha­de det va­rit ett dött va­ru­mär­ke ha­de det va­rit en an­nan sak. Då ha­de det va­rit möj­ligt att säl­ja dem, sä­ger Tho­mas Run­fors.

För att för­änd­ring­en in­te ska bli stör­re än nöd­vän­digt har även den nya log­gan en rund form.

– Vi har valt en log­ga som är rund just med tan­ke på att man ska kun­na an­vän­da myc­ket av den skylt­plats som finns, sä­ger Tho­mas Run­fors.

Ha­de det va­rit ett dött va­ru­mär­ke ha­de det va­rit en an­nan sak. Då ha­de det va­rit möj­ligt att säl­ja dem.

FOTO: YLVA BERGMAN

FONTÄNEN. Den an­ri­ka bi­o­gra­fen Fontänen i Väl­ling­by kom­mer in­te att få be­hål­la den gam­la run­da SF-skyl­ten. Men klas­sis­ka Fontänen-skyl­ten kom­mer få va­ra kvar..

FOTO: MOSTPHOTOS

FILMSTADEN. Den run­da SF-skyl­ten på hör­net av bi­o­kom­plex­et på Hötor­get ska tas ner.

FOTO: MOSTPHOTOS

SKANDIATEATERN. En av de mest kän­da av stans bi­o­gra­fer, på Drott­ning­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.