Huset säljs

Vällingby Tidning - - Sidan 1 -

med hjälp av stök

Man skul­le kun­na sä­ga att det är en motre­ak­tion till det ge­ne­ris­ka. Om man gil­lar det el­ler in­te är upp till be­trak­ta­ren såklart.

Kon­trast till ljust och fräscht? En 60-tals­vil­la i Brom­ma lig­ger ute till för­sälj­ning – ut­an allt vad ho­me­sty­ling in­ne­bär. I stäl­let lig­ger fo­kus på de män­ni­skor som fått ihop sin var­dag i huset. Först låg den 224 kvadrat­me­ter sto­ra 60- tals­vil­lan i Brom­ma ute på Hem­net med van­li­ga mäk­lar­bil­der. Det vill sä­ga så­da­na spar­sma­ka­de med tren­di­ga in­red­nings­de­tal­jer och be­spru­ta­de gu­la ci­tro­ner i torn. ”Verk­lig­he­tens hem” Vil­lan var po­pu­lär men plöts­ligt fick press­che­fen på mäk­lar­fir­man Fas­tig­hets­by­rån en idé och gjor­de om an­non­sen. En me­tod som vi­sa­de sig gå hem hos de fles­ta.

– En­ligt un­der­sök­ning­ar upp­fat­tas många bo­stads­an­non­ser som ge­ne­ris­ka, och att de in­te speg­lar verk­lig­he­ten. Många tyc­ker att mäk­lar­na all­tid be­skri­ver bo­stä­der­na på sam­ma vis och att hem­men ser li­ka­da­na ut. Vår press­chef Jo­han Ves­ter­berg lyss­na­de till dem och kom på pro­jek­tet ” Verk­lig­he­tens hem”, sä­ger Pär Gun­nars­son, fas­tig­hets­mäk­la­re i Brom­ma.

Glöm ljust och fräscht och mäk­lar­språk. Istäl­let lig­ger fo­kus på hur en var­dag kan se ut i vil­lan. Det ba­kas och leks med hun­den, det är knök­ful­la kök­slå­dor och stö­ki­ga ytor. Allt an­nat än hur vi är va­na vid att se bo­stads­an­non­ser.

– Man skul­le kun­na sä­ga att det är en motre­ak­tion till det ge­ne­ris­ka. Om man gil­lar det el­ler in­te är upp till be­trak­ta­ren såklart. Nu har vi lå­tit per­so­ner­na som fak­tiskt bor i huset pre­sen­te­ra sin var­dag och dess­utom själ­va skri­va om hur det är att bo i huset, sä­ger Pär och tilläg­ger:

– Bil­den på kök­slå­dan ex­em­pel­vis. Den är in­te ho­me­sty­lad pre­cis. Kons­ten är in­te någon­ting som vi har hängt dit hel­ler. Säl­ja­ren är konst­när och det är hen­nes tav­lor som syns på fo­to­gra­fi­er­na. ”Ing­et de­spe­rat för­sök” Men att det nya kne­pet är vad som krävs för att säl­ja en lya 2018 stäm­mer in­te, en­ligt mäk­la­ren.

– Nej det skul­le jag in­te sä­ga. Det är ing­et de­spe­rat för­sök i att säl­ja bo­stä­der. Den här vil­lan var väl­digt klic­kad in­nan vi byt­te bilder, än­nu mer nu. Men när vår press­chef sök­te hem till pro­jek­tet så fö­reslog jag just den här bo­sta­den.

Så ni kom­mer in­te fort­sät­ta säl­ja bo­stä­der på det här vi­set?

– Nej, det kom­mer vi in­te. Men pro­jek­tet är in­tres­sant, sä­ger Pär. Jon­na Claes­son

OVAN­LIGT. ”Vårt hus är som gjort för lek och dans och fest. Vi äls­kar att la­ga mid­da­gar för vän­ner och som­li­ga av oss klär gär­na ut sig”, skri­ver säl­ja­ren om huset där hon bott med si­na barn i åt­ta år. FOTO: MIN­NA RIDDARSTOLPE/FAS­TIG­HETS­BY­RÅN

VAR­DAG. Allt är fo­to­gra­fe­rat do­ku­men­tärt och vi­sar hur fa­mil­jens var­dag ser ut.

LA­GOM STÄDAT. Så­här bru­kar man kans­ke in­te se kök­slå­dor i and­ra bo­stads­an­non­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.