Så ska unga

Vällingby Tidning - - Sidan 1 -

få so­ci­al hjälp

Nu ger vi dem upp­dra­get att fo­ku­se­ra på in­sat­ser rik­ta­de mot unga i risk­zo­nen.

Fler per­so­ner ska job­ba med att hjäl­pa unga på glid i Stock­holm fram­ö­ver. I bud­ge­ten för 2019 ut­lo­var det grön­blåa sty­ret en mil­jon­sats­ning på ut­sat­ta barn och ung­do­mar – Häs­sel­by-Väl­ling­by är en av stads­de­lar­na som kom­mer pri­o­ri­te­ras. Nu bör­jar sta­dens bud­get för 2019 fal­la på plats.

Ett om­rå­de som får till­skott är in­di­vid- och fa­mil­je­omsor­gen som får 100 mil­jo­ner kro­nor mer näs­ta år, varav ma­jo­ri­te­ten av peng­ar­na ska gå till arbetet med de barn och ung­do­mar som ris­ke­rar att ham­na utanför sam­häl­let.

De stads­de­lar som är ex­tra ut­sat­ta för kri­mi­na­li­tet, våld, drog­miss­bruk och ut­an­för­skap kom­mer att pri­o­ri­te­ras i förs­ta hand, be­rät­tar li­be­ral- en. Till des­sa hör Rin­ke­byKis­ta, Spånga-Tens­ta, Skär­hol­men, Älv­sjö och Häs­sel­by-Väl­ling­by.

– Ti­di­ga­re har so­ci­al­tjäns­ten job­bat myc­ket med fa­milj och fri­tid. Nu ger vi dem upp­dra­get att fo­ku­se­ra på in­sat­ser rik­ta­de mot unga i risk­zon, för att sta­bi­li­se­ra de­ras skol­gång, sä­ger nya so­ci­al­bor­gar­rå­det Jan Jöns­son (L), so­ci­al­bor­gar­råd. Fo­rum för skol­si­tu­a­tio­nen So­ci­al­bor­gar­rå­det vill in­fö­ra ett fo­rum på sko­lor där en rek­tor, en från so­ci­al­tjäns­ten och en po­lis träf­fas kon­ti­nu­er­ligt för att dis­ku­te­ra si­tu­a­tio­nen i sko­lan och när­om­rå­det och be­slu­ta om kon­kre­ta åt­gär­der som var­je part för­bin­der sig till.

– De här peng­ar­na skul­le kun­na an­vän­das för att so­ci­al­tjäns­ten ska kun­na ha en re­pre­sen­tant med på de här mö­te­na men ock­så för att un­der­lät­ta att fat­ta be­slut, sä­ger Jan Jöns­son. Hur då?

– Det blir ju lät­ta­re om man har fler re­sur­ser. Det kan be­ty­da fler so­ci­al­sek­re­te­ra­re el­ler be­hand­lings­per­so­nal som fa­mil­je­be­hand­la­re, ku­ra­to­rer, be­hand­lingsas­si­sten­ter, ele­vas­si­sten­ter, so­ci­al­pe­da­go­ger.

Jan Jöns­son kan in­te sä­ga hur många nya tjäns­ter det rör sig om, ef­tersom be­ho­vet ser oli­ka ut i oli­ka stads­de­lar.

– Någ­ra pri­o­ri­te­rar kans­ke so­ci­al­sek­re­te­ra­re och and­ra pla­ce­ring­ar på bo­en­den. Vi har ju stads­de­lar just för att de ska kun­na gö­ra de här av­väg­ning­ar­na själ­va, sä­ger han. Fler so­ci­al­sek­re­te­ra­re Peng­ar­na ska även gå till att in­fö­ra sam­tal in­om 48 tim­mar med unga som be­gått sitt förs­ta brott, möj­lig­het till ti­di­ga­re bo­en­de­pla­ce­ring­ar och öp­pen­vårds­in­sat­ser, fler so­ci­al­sek­re­te­ra­re på bar­noch ung­doms­verk­sam­he­ten samt un­der­lät­ta för per­so­ner ge­nom att till ex­em­pel mins­ka an­ta­let ären­den per per­son.

– Vi vet att det är svårt att re­kry­te­ra so­ci­al­sek­re­te­ra­re till barn- och ung­doms­si­dan. Och det be­ror myc­ket på hög ar­bets­be­last­ning, sä­ger Jan Jöns­son. Jo­se­fi­ne Thu­re­son Käm­pe

SO­CI­AL­BOR­GAR­RÅD. I kom­man­de bud­get för Stock­holms stad kom­mer det so­ci­a­la arbetet med barn och unga få mer peng­ar. ARKIVFOTO: JO­HAN­NES LILJESON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.