Kri­tik mot

LSS-bo­en­de

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Jon­na Claes­son jon­na.claes­[email protected]­rekt­press.se

Brand­dör­rar som in­te går igen och obe­hö­ri­ga som rör sig på av­del­ning­ar­na. Det är någ­ra av de pro­blem som oro­ar an­ställ­da på ett LSS-bo­en­de i Brom­ma. Trots an­mäl­ning­ar till hy­res­vär­den hän­der ingen­ting.

Re­dan för tre år se­dan bör­ja­de Sa­mant­ha Cron­mark och hen­nes kol­le­gor lar­ma om bris­ter­na på LSS-bo­en­det i Brom­ma. Dels me­na­de man att en tra­sig brand­dörr in­ne­bar sto­ra ris­ker om någon­ting skul­le hän­da men ock­så att det gjor­de det lätt för obe­hö­ri­ga att ta sig in på av­del­ning­en.

– Dör­ren är en brand­dörr och ska skyd­da mot rök, brand och obe­hö­ri­ga. Men ef­tersom det är fel på me­ka­nis­men så stängs den in­te au­to­ma­tiskt som den ska och skyd­dar där­för in­te mot någon­ting. Vi har felan­mält den fle­ra gång­er men ingen­ting hän­der. Vi som job­bar här kal­lar det för ”hu­set som Gud glöm­de”, sä­ger Sa­mant­ha Cron­mark.

Obe­hö­ri­ga tar sig in

För ba­ra en må­nad se­dan tog sig obe­hö­ri­ga per­so­ner in på av­del­ning­en.

– Kloc­kan var runt 23 på kväl­len, de ver­ka­de på­ver­ka­de och sök­te en per­son som flyt­tat här­i­från. Jag lyc­ka­des få ut dem från bygg­na­den och på­ta­la­de det här för bå­de min chef och den­nes chef. Men när hus­vär­den var här för in­spek­tion med­de­la­de han att in­te åt­gär­der be­höv­des.

Kic­ki Hed­lund som är brand­skydds­om­bud be­kräf­tar upp­gif­ter­na. Un­der en brand­in­spek­tion i vå­ras gjor­de man ett av­slag på dör­ren.

– Då kanske den gick igen fem av tio gång­er. Det är in­te ba­ra det att främ­man­de per­so­ner kan ta sig in ut­an pro­blem. Vi har haft världs­re­kord i ut­ryck­ning­ar från brand­sta­tio­nen i Väl­ling­by och vi har lo­ka­ler­na högst upp på ni­on­de vå­ning­en. Vad hän­der den da­gen det bör­jar brin­na på rik­tigt och brand­dör­ren in­te fun­ge­rar, frå­gar hon sig.

Hy­res­vär­den ove­tan­de

Mi­ca­sa där­e­mot, häv­dar att de är helt ove­tan­des om pro­ble­ma­ti­ken i fas­tig­he­ten och att någ­ra an­mäl­ning­ar ald­rig har läm­nats in.

– Vi tit­ta­de på det där och vi har in­te fått in nå­gon som helst felan­mä­lan. Vi tyc­ker det är trå­kigt att de ring­er er först och in­te till oss. Du kan be dem att kon­tak­ta sin för­val­ta­re och star­ta en di­a­log om det här så blir det löst, sä­ger Kic­ki Durén, kom­mu­ni­ka­tör på Mi­ca­sa.

To­a­lett tra­sig i må­na­der

Isa­bel­la Edqvist, bi­trä­dan­de en­hets­chef på LSS-bo­en­det, me­nar att det sä­kert kan stäm­ma men att sak­na­den av do­ku­men­ta­tion be­ror på att an­mäl­ning­ar­na gjorts över te­le­fon.

– Jag har ju in­te fått nå­got ären­de­num­mer så det kan sä­kert stäm­ma att de in­te kan hit­ta nå­gon an­mä­lan. Där­e­mot så har vi an­mält en rad oli­ka gre­jer, bå­de jag och min per­so­nal. Bland an­nat en to­a­lett­stol som vi har ringt om i fle­ra må­na­der, nu när de vet att ni skri­ver om det så kom­mer de plöts­ligt imor­gon och fix­ar den.

Vi har haft världs­re­kord i ut­ryck­ning­ar från brand­sta­tio­nen i Väl­ling­by.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

PÅTALAT. Det bris­ter i sä­ker­he­ten på ser­vice­bo­sta­den in­om LSS. Sa­mant­ha Cron­mark har påtalat det för hy­res­vär­den Mi­ca­sa un­der tre års tid ut­an att någon­ting har hänt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.