Nio­å­ri­ga upp­fin­na­re tän­ker på kli­ma­tet

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Evelina Hertz 073-600 69 36 [email protected]­rekt­press.se

Al­la pra­tar på tv om att mil­jön mås­te bli bätt­re.

Nio­å­ri­ga Leo och Lo­ve vill att fler ska kun­na åter­vin­na sitt skräp. De två Väl­ling­byupp­fin­nar­na skic­ka­de där­för si­na eg­na tips till po­li­ti­ker­na i mil­jö­nämn­den. Att det är vik­tigt att tän­ka på mil­jön och kli­ma­tet, det är klass­kom­pi­sar­na Leo Ben­tan­cour och Lo­ve Her­man­sen över­ens om. De går i års­kurs 3B i Väl­ling­by­sko­lan och har känt varand­ra se­dan de bör­ja­de i för­sko­le­klass.

– Vi blev vän­ner på ett bra sätt. Leo räd­da­de mig en dag när jag var led­sen ef­ter att mam­ma ha­de läm­nat mig i sko­lan, be­rät­tar Lo­ve Her­man­sen.

– Ja, jag såg att han var led­sen och frå­ga­de om han vil­le le­ka, läg­ger Leo Ben­tan­cour till.

Ett ge­men­samt in­tres­se är att upp­fin­na sa­ker som de job­bar med på fri­tids. Ett an­nat är att för­bätt­ra mil­jön och kli­ma­tet.

– Al­la pra­tar på tv om att mil­jön mås­te bli bätt­re och på se­na­re tid har fle­ra barn gjort sa­ker, som Gre­ta (Thun­berg, reds anm.) som de­mon­stre­ra­de ut­an­för riks­da­gen. Så då tänk­te vi att vi ock­så skul­le gö­ra nå­got, sä­ger Lo­ve Her­man­sen.

Bätt­re åter­vin­ning

Sagt och gjort. De fick hjälp av en lä­ra­re att ta re­da på till vem bre­vet skul­le skic­kas och skic­ka­de se­dan ett par för­slag till mil­jö­för­valt­ning­en. Bland an­nat vad man kan gö­ra av sko­lans matav­fall.

– Vi fick hem ett brev i mitt hus där jag bor om att matav­fall kan om­vand­las till bi­o­gas. Då sa jag till Lo­ve att vi bor­de ha det på sko­lan, sä­ger Leo Ben­tan­cour.

Även om det vi­sa­de sig att just Väl­ling­by­sko­lan re­dan tar hand om sitt matav­fall hop­pas de att bre­vet kan få po­li­ti­ker­na att upp­munt­ra fler sko­lor att gö­ra sam­ma sak. De fö­reslog ock­så att det bor­de fin­nas fler åter­vin­nings­sta­tio­ner runt om i Sve­ri­ge så att det blir lät­ta­re för folk att åter­vin­na.

– Ibland tar folk bi­len till åter­vin­nings­sta­tio­nen för att slänga skräp och då gör man ju nå­got o-mil­jö­vän­ligt för att gö­ra nå­got mil­jö­vän­ligt, vil­ket är li­te kons­tigt, sä­ger Lo­ve.

Vik­tigt att al­la hjälps åt

Så vad tyck­te mil­jö­för­valt­ning­en om de­ras för­slag? De sva­rar kil­lar­na att de ser po­si­tivt på för­sla­get, och att det är vik­tigt att al­la hjälps åt för att för­bätt­ra mil­jön.

Och det här är in­te det en­da pro­jek­tet som kil­lar­na har på gång till­sam­mans. En av de­ras upp­fin­ning­ar he­ter ” Tex­as God­zil­la” och är en mac­ka­pär som alst­rar vär­me.

– Jag har en del gal­na idéer ibland. Se­dan bru­kar Leo för­bätt­ra dem. Men det är in­te al­la som för­står, en del barn i sko­lan är in­te så snäl­la och sä­ger att vå­ra upp­fin­ning­ar in­te fun­kar. Jag tror att de kanske är av­und­sju­ka, sä­ger Lo­ve.

På lis­tan över drömupp­fin­ning­ar finns blin­kan­de ap­pa­ra­ter, en tids­ma­skin och en fly­gan­de bil. Kanske ska de bli just upp­fin­na­re när de blir vux­na. El­ler ast­ro­nau­ter.

– Men vi har ock­så en tan­ke om att star­ta ett band, sä­ger Leo.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

UPP­FIN­NA­RE. Leo Ben­tan­cour (till väns­ter) och Lo­ve Her­man­sen gör upp­fin­ning­ar och för­bätt­rar mil­jön till­sam­mans.

MAC­KA­PÄR. Upp­fin­ning­en ”Tex­as God­zil­la” kan alst­ra vär­me om man ve­var på ve­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.