Le­na vill fixa jul­fest för gran­nar i Väs­te­rort

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Jon­na Claes­son

Le­na Man­ner­hof från Blac­ke­berg arrangerar glöggträff på julaf­ton för al­la som bor i om­rå­det. För­hopp­ning­en är att det ska bli en in­klu­de­ran­de stund dit al­la kän­ner sig väl­kom­na. Un­der sön­dags­kväl­len kom Le­na Man­ner­hof på en bril­jant idé. Hon tän­ker bju­da al­la i om­rå­det till ett ge­men­samt jul­fi­ran­de på julaf­ton.

– Det är så många som sit­ter en­sam­ma och som kanske in­te har nå­gon att fi­ra julaf­ton med. En ge­men­sam stund på tor­get skul­le öpp­na för att kny­ta nya kon­tak­ter och ska­pa gemenskap, sä­ger hon.

På­bör­ja en ny tra­di­tion

Le­na skrev ett in­lägg i granngrup­pen Blac­ke­berg på Fa­ce­book där hon be­rät­ta­de om sin vi­sion.

” Tän­ker li­te runt ju­len … om vi i Blac­ke­berg skul­le in­fö­ra en ny tra­di­tion på julaf­tons för­mid­dag el­ler på kväl­len in­nan julaf­ton, ”lil­la julaf­ton”. Kanske träf­fas på tor­get, dan­sa runt gra­nen och sjunga Rä­ven ras­kar över isen och se­dan dric­ka glögg. Till bar­nen kun­de vi gö­ra en piña­ta, ja ba­ra en tan­ke om att ju­len ska va­ra in­klu­de­ran­de och vän­lig”, skrev hon i in­läg­get.

”Fle­ra har hört av sig”

Det vi­sa­de sig att fle­ra med hen­ne var vil­li­ga att ar­ran­ge­ra fi­ran­det.

– Det var så him­la ro­ligt att få så­dan re­spons. Fle­ra har hört av sig och vill va­ra med och hjäl­pa till, sä­ger Le­na.

Näs­ta vec­ka ska hon och de and­ra eldsjä­lar­na sam­las på bib­li­o­te­ket och pla­ne­ra fi­ran­det.

– För­hopp­nings­vis kanske Hem­köp kan spons­ra med li­te glögg och pep­par­ka­kor, en an­nan kanske spe­lar nå­got blås­in­stru­ment och vill spe­la. Hu­vud­sa­ken är att man sam- las och gör nå­got nytt. Ju­len be­hö­ver in­te ba­ra hand­la om jul­klap­par, sä­ger hon.

Fi­ra ju­len till­sam­mans

Le­nas störs­ta fo­kus lig­ger på de män­ni­skor som an­nars skul­le sit­ta en­sam­ma på julaf­ton. Hon hop­pas att hon ska nå ut till al­la dem och att de kän­ner sig väl­kom­na dit.

– Jag själv är gans­ka pri­vi­le­gi­e­rad och öpp­nar gär­na upp för att ta in and­ra i ge­men­ska­pen. Min idé med den här stun­den är ju att man ska bör­ja pra­ta med varand­ra och kanske till och med bju­da med sig nå­gon hem, nå­gon som kanske in­te har nå­gon att fi­ra jul med, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Nu hål­ler vi tum­mar­na för att det blir av. Jag ska sö­ka ef­ter en blå­sa­re nu, an­nars får vi sjunga en julsång själ­va!

Det är så många som sit­ter en­sam­ma och som kanske in­te har nå­gon att fi­ra julaf­ton med.

ENAR. Le­na Man­ner­hof vill sam­la Blac­ke­bergs­bor­na på tor­get på julaf­ton och dric­ka glögg. ”Jag tän­ker på al­la som är en­sam­ma”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.