Här pep­pas unga tje­jer på jobb

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Evelina Hertz

Hälf­ten av Stock­holms 7 000 unga som var­ken job­bar el­ler plug­gar är tje­jer, än­då är det främst kil­lar som sö­ker hjälp från Jobb­torg. Det vill Väl­ling­bys jobb­torg änd­ra på. Den fjär­de de­cem­ber ord­nar Jobb­torg Väl­ling­by ett event för tje­jer och ic­ke­bi­nä­ra mel­lan 16 och 29 år som bor i Väs­te­rort. De job­bar med att hjäl­pa ung­do­mar och unga vux­na som var­ken går i sko­lan el­ler job­bar att hit­ta en sys­sel­sätt­ning.

– Det är lät­ta­re att nå ut till grab­bar ef­tersom de är mer syn­li­ga. Där­för läg­ger vi ex­tra fo­kus på tje­jer och kvin­nor så att de ska kän­na att de ock­så kan ta del av ar­bets­mark­na­den, sä­ger Na­di­ra Mo­ha­med Ogal, ung­doms­kon­su­lent på Jobb­torg Väl­ling­by.

Even­tet på­går mel­lan kloc­kan 16 och 18. För­u­tom att Jobb­torg har si­na coacher, stu­di­e­väg­le­da­re och ung­doms­kon­su­len­ter på plats så bjuds det även på mat och hen­namål­ning. Plat­sen blir Fol­kets hus i Rin­ke­by.

– Det be­ror på att det är en stor lo­kal och många av vå­ra unga vux­na i stads­de­len bru­kar hänga i Jär­va­om­rå­det ock­så så där­för har vi valt att ha eve­ne­mang­et där, sä­ger Na­di­ra.

Det krävs ing­en för­an­mä­lan och eve­ne­mang­et är gra­tis. Tan­ken är att be­sö­kar­na un­der av­slapp­na­de for­mer ska få ve­ta vad Jobb­torg kan hjäl­pa till med.

– Många tror att vi le­ve­re­rar jobb men det gör vi in­te, vi pus­har och coachar ut­i­från vad in­di­vi­den be­hö­ver. Vi är ock­så mo­bi­la och kan träf­fa vå­ra aspi­ran­ter där de vill, sä­ger Na­di­ra Mo­ha­med Ogal.

FOTO: STOCK­HOLMS STAD

JOBBKVÄLL. Eve­ne­mang­et an­ord­nas i sam­ar­be­te med Fol­kets hus Rin­ke­by. Na­di­ra Mo­ha­med Ogul är ung­doms­kon­su­lent på Jobb­torg Väl­ling­by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.