Har du bra kol­lek­tiv­tra­fik där du bor?

Vällingby Tidning - - Hej Vällingby -

An­ni­ka Wall­ström, 47, ke­ra­mi­ker, Sol­hem:

– Nej. Jag bor en bra bit från Spånga cent­rum. Förr gick buss 117 var ti­on­de mi­nut, nu går den säl­lan och jag pro­me­ne­rar of­tast till buss och tåg i cent­rum. Men det är en bit.

Ze­ba Sa­fi, 34, spe­ci­a­list på Mi­gra­tions­ver­ket, Häs­sel­by strand:

– Det fun­kar bra, jag åker of­tast tun­nel­ba­nan och det är inga för­se­ning­ar om man jäm­för med pen­deln.

Sa­mi Musto­nen, 24, stu­dent, Väl­ling­by:

– Tun­nel­ba­nan fun­kar bra men 179:an är li­te över­be­las­tad vis­sa ti­der.

Ro­ber­to Fer­nan­dez, 50, job­bar som ar­betskon­su­lent i Ja­kobs­berg:

– Ja, men pen­del­tå­get fun­kar in­te som man för­vän­tar sig. Det är för­se­ning­ar näs­tan var­je dag!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.