Årets ny­års­fi­ran­de i ci­ty

Vällingby Tidning - - Västerort -

Fi­ra in det nya året till­sam­mans med Stock­holms stad som bju­der på ett stort fyr­ver­ke­ri vid tolvsla­get. Det tra­di­tions­en­li­ga fyr­ver­ke­ri­et skjuts upp från vatt­net ne­dan­för Slotts­bac­ken och bäst ut­sikt har du från Skepps­bron, Söd­ra Bla­si­e­holms­ka­jen, Skepp­s­hol­men och Sö­der­malm. För att det stock­hol­ma­re och be­sö­ka­re kom­mer om stängs till­fäl­ligt av från cir­ka kloc­kan 20.00 31 de­cem­ber och fram till kloc­kan 05.00 1 ja­nu­a­ri. In­for­ma­tion och kar­tor hit­tar du på stock­holm.se/ny­ar. Håll ut­kik efter skyl­ten: här kan du läm­na gra­nen när ju­len dan­sats ut. Stock­holm Vat­ten och Av­fall tac­kar al­la som or­kar åter­vin­na sin gran. Gra­nar­na om­vand­las till bi­o­kol och fjärr­vär­me, och varen­da gran gör skill­nad. På svoa. se/jul hit­tar du en kar­ta med al­la in­sam­lings­plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.