Var för­sik­tig med eld

Vällingby Tidning - - Västerort -

Le­van­de ljus är stäm­nings­fullt men sam­ti­digt en av de störs­ta or­sa­ker­na till brand i hem­met, och sär­skilt i ju­le­tid. Läm­na ald­rig tän­da ste­a­rin­ljus ut­an upp­sikt och tänk på var du stäl­ler di­na tän­da ljus så att de står sta­digt och in­te ris­ke­rar att sät­ta eld på nå­got som står nä­ra. Om olyc­kan än­då är fram­me är det bra att ha brand­var­na­re, din­sa­ker­het.se. När det snö­at ska över 3 900 ga­tor i Stock­holm snörö­jas och san­das. Du kan hjäl­pa till, bland an­nat ge­nom att föl­ja par­ke­rings­reg­ler­na och ge­nom att ta bort fö­re­mål som är i vägen på trot­to­a­ren. Då kan vi plo­ga på ett bra sätt. Om du ser far­li­ga istap­par el­ler snö som kan ra­sa ner från ta­ken, ring 020-47 82 77 (020-ISTAPP) el­ler gå in på istapp­ste­le­fo­nen. se. Tänk på att an­vän­da rätt ut­rust­ning, som vin­ter Läs mer på stock­holm.se/sno.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.