Klas­sis­ka Te­gel­hö­gen stäng­er – ska rustas upp

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Evelina Hertz 073-600 69 36 [email protected]­rekt­press.se

Vi vill gö­ra det till en öp­pen mö­tes­plats med ak­ti­vi­te­ter för många oli­ka mål­grup­per.

Frä­scha­re lo­ka­ler och möj­lig­het för fler än ba­ra ung­do­mar att an­vän­da lo­ka­ler­na. Det är an­led­ning­en till att fri­tids­går­den Te­gel­hö­gen nu hål­ler stängt för re­pa­ra­tion.

I mån­dags stäng­des fri­tids­går­den Te­gel­hö­gen i Väl­ling­by för att rustas upp. Det är fort­fa­ran­de oklart hur lång tid re­no­ve­ring­en kom­mer att ta – ef­tersom man än­nu in­te vet ex­akt vad som be­hö­ver gö­ras.

– Det är en fan­tas­tisk lo­kal men det har in­te gjorts nå­got i den på fle­ra de­cen­ni­er. Vi har ta­git hjälp av lo­kal­pla­ne­ra­re och har bett om att det ska ske skynd­samt. Men sam­ti­digt vill vi att det ska bli så bra som möj­ligt, sä­ger Andrea Hor­ma­za­bal, av­del­nings­chef för ti­digt so­ci­al ar­be­te.

Fri­tids­går­den har hit­tills va­rit öp­pen för ung­do­mar al­la kväl­lar. Tan­ken är att de till­sam­mans med per­so­na­len ska hänga på stads­de­lens and­ra fri­tids­går­dar un­der ar­be­tet. Den som lig­ger när­mast är Grimsta­hör­nan.

Kul­tur­sko­lan och de and­ra för­e­ning­ar­na som idag nytt­jar lo­ka­ler­na dag­tid kom­mer ock­så få ha sin verk­sam­het i and­ra lo­ka­ler un­der ti­den.

Ef­tersom lo­ka­len är Kmärkt kan inga sto­ra för­änd­ring­ar i själ­va hu­set gö­ras. Men det hu­vud­sak­li­ga fo­ku­set är att fler se­dan ska kun­na nytt­ja lo­ka­len, me­nar Andrea Hor­ma­za­bal.

– Vi vill gö­ra det till en öp­pen mö­tes­plats med ak­ti­vi­te­ter för många oli­ka mål­grup­per. Själv­klart ska ung­do­mar­na kvälls­tid fort­fa­ran­de kän­na att det är de­ras lo­kal. Men dag­tid kan det till ex­em­pel bli sam­hälls­väg­led­ning för ny­an­län­da el­ler ak­ti­vi­te­ter för äld­re, sä­ger Andrea Hor­ma­za­bal.

Föreningar kom­mer att kun­na an­sö­ka om att få an- vän­da lo­ka­ler­na, men for­mer­na för det­ta är än­nu in­te helt kla­ra.

– Lo­ka­len ska mo­der­ni­se­ras med till ex­em­pel ny tek­nik. Det ska gå att hål­la på med film och mu­sik där men även and­ra kul­tur- och id­rotts­ak­ti­vi­te­ter, sä­ger Andrea Hor­ma­za­bal.

Sam­ti­digt på­går även upp­rust­ning­en av fri­tids­går­dar­na Lyk­tan och Åker­myn­tan. Där på­går dock verk­sam­he­ten som van­ligt.

– De har bå­da fått si­na nya möb­ler och nu ska ung­do­mar­na där få väl­ja kud­dar och mat­tor. Men allt är in­te klart än ut­an ar­be­tet på­går, sä­ger Andrea Hor­ma­za­bal.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

STÄNGD. Un­der ti­den som Te­gel­hö­gen re­no­ve­ras kom­mer ung­do­mar­na och per­so­na­len få hål­la till på and­ra fri­tids­går­dar i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.