NU TÄN­DAS TU­SEN JU­LE­LJUS …

… i Väs­te­rorts al­la cent­rum. I Väl­ling­by har det verk­li­gen sat­sats på jul­be­lys­ning­en i år, men vis­sa av de bo­en­de vill se än­nu mer!

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Stel­la Pa­pa­pa­naqi­o­tou Evelina Hertz

I Spånga cent­rum ly­ser tra­di­tio­nel­la snö­fling­or på stol­par och bu­tiks­bygg­na­der. På par­ke­ring­en har lykt­stol­par­na ut­rus­tats med juls­ling­or och en re­jäl gran med lam­por står tra­di­tions­en­ligt mitt på tor­get. Bu­ti­ker och re­stau­rang­er har eget pynt i skylt­fönst­ren. Men nog är här gans­ka mörkt än­då.

– Det kun­de va­ra li­te mer. Det bru­kar fak­tiskt va­ra mer lam­por, även i trä­den på tor­get, var är de? Jul­be­lys­ning ska­par bå­de my­sig­het och gör att det känns tryg­ga­re i mörk­ret. Det är en triv­sel­fak­tor, jag vill ha mer! sä­ger Yvonne Ul­ve­gren, som vi mö­ter på tor­get.

En en­sam kommun­gran

Sam­ma in­ställ­ning mö­ter vi i Brom­ma­plan, vil­ket i och för sig in­te är så kons­tigt. Här står än så länge ba­ra kom­mu­nens gran på plats.

– Jag är ny­in­flyt­tad så jag har in­te tänkt på jul­be­lys­ning­en än men nu när jag tit­tar är det ju in­te så myc­ket. Det skul­le va­ra fint med mer, sä­ger Be­a­ta As­sar­son.

Vid Al­viks torg är årets lam­por någ­ra fler än van­ligt. I år ly­ser bå­de mu­ren vid Ica-par­ke­ring­en och ga­tu­be­lys­ning­en ner mot vatt­net. Up­pe vid själ­va tor­get är det där­e­mot för li­te ljus, tyc­ker Mattias Forslund.

– Det är all­de­les för spar­sma­kat. Egent­li­gen är det nog bätt­re med inga ljus än li­te ljus ef­tersom man då lägger mär­ke till att det är så li­te, ha­ha, sä­ger han.

I Hässelby gård träf­far vi på vä­nin­nor­na Bir­git­ta Le­vin

Jag skul­le gär­na vil­ja att de ha­de fler jul­gra­nar och myc­ket glit­ter!

Olsson och Maj-Britt Lin­dén. De har bå­da bott länge i om­rå­det och tyc­ker nog att jul­be­lys­ning­en har bli­vit li­te mind­re med åren.

– Den här gra­nen har stått här länge, men jag har in­te sett lam­por­na tän­da än, sä­ger Maj-Britt Lin­dén.

Dess­utom sak­nar de be­lys­ning­en i gången mot tun­nel­ba­nan. Men – när vi går runt hör­net har lam­por­na trots allt kom­mit upp.

– Oj, det mås­te ha skett nu! Vad fint! Men det är synd att de in­te har ställt upp någ­ra blom­kru­kor el­ler nå­got an­nat på sce­nen, sä­ger Bir­git­ta Le­vin Olsson.

Fullt ös i Väl­ling­by

I Väl­ling­by cent­rum har man in­te spa­rat på kru­tet. Stjär­nor och re­nar blan­das med lam­por och en stor plast­mis­tel. Men det hind­rar in­te Lin­da och Nat­halie Badro från att öns­ka sig ÄN­NU mer.

– Det vo­re my­sigt med jul­mu­sik, sä­ger Nat­halie Badro.

Lin­da Badro hål­ler med och tilläg­ger:

– Jag skul­le gär­na vil­ja att de ha­de fler jul­gra­nar och myc­ket glit­ter! För mig kan det in­te bli för myc­ket, jag äls­kar ju­len!

Jan­ji­ra So­da­wan tyc­ker det är fint och la­gom myc­ket pynt i Väl­ling­by.

JULPEPP. Nat­halie Badro (till väns­ter) och Lin­da Badro vill ha fler gra­nar och jul­mu­sik i Väl­ling­by cent­rum.

TILLÖKNING. I år har Al­viks torg fått fler ljus, ner mot vatt­net ly­ser det vac­kert.

LJUSÄLSKARE. Yvonne Ul­ve­gren vill gär­na se mer jul­be­lys­ning i Spånga cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.