Är det här Väs­te­rorts ju­li­gas­te hus?

Vällingby Tidning - - Sidan 1 -

Att ljus hör de­cem­ber och ju­len till är nog de fles­ta över­ens om. Men vis­sa tar pyn­tan­det ett par steg läng­re. Vi knac­ka­de på hem­ma hos någ­ra av Väs­te­rorts mesta ljus-en­tu­si­as­ter och hit­ta­de tom­tar, tu­sen­tals lam­por och hem­masnick­ra­de jul­boc­kar. Pssst, har du ock­så ett ex­tra-allt-pyn­tat hus? Mej­la gär­na bil­der till oss! Be­rät­tat för: Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou, Evelina Hertz | Foto: Mi­kael An­ders­son

”VI TÄNDER SAM­TI­DIGT SOM STA­DEN”

Le­hel Vass, Sund­by: ” Vi bör­ja­de med att byg­ga jul­boc­kar och sen har det bli­vit mer och mer för var­je år. Kom till­ba­ka om tio år så får ni se! Jag har byggt stom­men till jul­boc­ken med reg­lar se­dan be­stäl­ler vi gran­ris och klär den var­je år. Det har va­rit fle­ra som har knac­kat på och frå­gat var jag har köpt boc­ken och förs­ta året gjor­de jag tre styc­ken till and­ra. Men det tar jät­te­lång tid att gö­ra dem. Jag vet in­te vem som tyc­ker att det är ro­li­gast jag el­ler bar­nen. När de sto­ra bar­nen var mind­re bru­ka­de Tom­ten kom­ma och tän­da al­la ljus och läm­na li­te pa­ket. I år tän­de vi lam­por­na sam­ti­digt som Stock­holms stad, da­gen in­nan förs­ta ad­vent kloc­kan 15. ”

”MÅNGA KOM­MER HIT OCH TIT­TAR”

Li­sa Edors­son, Sund­by: ”Det är fram­förallt min man Vass som hål­ler på men vi hjälps åt när boc­kar­na ska kläs. Vis­sa av lam­por­na får sit­ta up­pe året om men de är släck­ta på som­ma­ren. An­nars skul­le det ta minst en vec­ka att sät­ta upp all­tJag tyc­ker att det blir li­te myc­ket med blin­kan­de ljus och oli­ka fär­ger så vi har ba­ra lam­por i sam­ma färg. Det är många som kom­mer hit och tit­tar på be­lys­ning­en, bå­de Sund­by­sko­lan och för­sko­lan i när­he­ten har va­rit här. Och det ver­kar som att gran­nar­na gil­lar det så det är ro­ligt!.”

”VIKTIGT VAD JU­LEN HAND­LAR OM”

Aboud Yacoub, Hässelby vil­las­tad: ” Var­je år för­ny­ar jag min de­sign. Jag bör­jar pla­ne­ra i bör­jan av no­vem­ber hur träd­går­den ska bli. Men en sak finns all­tid med, jul­krub­ban. Den har jag köpt i Ita­li­en och den är vik­tig för vår fa­milj som or­to­doxa krist­na. Ju­len hand­lar in­te ba­ra om tom­tar och pre­sen­ter och mat. Men sam­ti­digt är det här­ligt att gö­ra barn­bar­nen och gran­nar­na gla­da, det ska kän­nas att det är jul! I fjol bygg­de jag upp en tom­teslä­de med re­nar som såg ut att fly­ga i mörk­ret. I år har jag skaf­fat den här sto­ra tom­ten! Det kan tyc­kas avan­ce­rat med al­la strål­kas­ta­re i oli­ka fär­ger, men jag är ut­bil­dad ljud- och ljus­tek­ni­ker, ha­ha.”

”SOM RÖ­DA ÄPP­LEN I TRÄ­DEN”

Le­na Fritzén Ekvall, Hässelby vil­las­tad: ”I år har jag hängt upp rö­da ku­lor i he­la träd­går­den, 80 styc­ken tror jag det blev. De häng­er i trä­den likt äpp­len. Det tyck­te i och för sig mitt barn­barn An­na­bel­le, 2,5 år, var all­de­les för li­te. Hon hjäp­te mig att hänga upp allt. När­ma­re jul stäl­ler jag ut lyk­tor med led­ljus och gör i ord­ning ett jul­bord med jul­blom­mor, gran och de­ko­ra­tio­ner.”

VIK­TIG. Jul­krub­ban är vik­tig för Aboud Yacoub och hans fa­milj som bor i Hässelby vil­las­tad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.