Otrygg­het och spar­krav – där­för flyt­tar Kul­tur­sko­lan

SÄGS UPP. Mind­re peng­ar Otrygg­het Verk­sam­het i sko­lor

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz

Idag går om­kring 220 ele­ver på Kul­tur­sko­lan på Hässelby torg 7, allt­så i lo­ka­ler­na som lig­ger ovan­för fri­tids­går­den Lyk­tan i Hässelby gård. Nu vill kul­tur­för­valt­ning­en sä­ga upp hy­res­av­ta­let för lo­ka­ler­na.

An­led­ning­en är att för­äld­rar upp­le­ver lo­ka­ler­na som otryg­ga och där­för hell­re sö­ker sig till verk­sam­he­ten i Väl­ling­by och i Bibble­ri­an, som lig­ger på and­ra si­dan tor­get. En­ligt kul­tur­för­valt­ning­en be­ror det på att det ti­di­ga­re har va­rit ord­nings­pro­blem på fri­tids­går­den, som de­lar trapp­upp­gång med Kul­tur­sko­lan. Kon­se­kven­sen har bli­vit att det har va­rit svårt att fyl­la plat­ser­na på Hässelby torg 7. Kan flyt­ta till Väl­ling­by Ef­tersom Hässelby gård är ett pri­o­ri­te­rat om­rå­de för Kul­tur­sko­lan är tan­ken att hit­ta and­ra lo­ka­ler i när­he­ten så att de blir kvar i om­rå­det.

– Vi har en di­a­log med sko­lor i om­rå­det så vi av­ser att lö­sa det, sä­ger Per-Olof Tör­nqvist, hand­läg­ga­re på kul­tur­för­valt­ning­en.

Där­e­mot kom­mer man

fort­sät­ta ha verk­sam­het i Bibble­ri­an och en­ligt PerOlof Tör­nqvist vill man ock­så ut­ö­ka det sam­ar­be­tet.

Men en del av verk­sam­he­ten kan kom­ma att flyt­ta till lo­ka­ler­na i Väl­ling­by cent­rum.

Att istäl­let job­ba för att den upp­lev­da otrygg­he­ten ska mins­ka är ing­et al­ter­na­tiv?

– Det får i så fall bli en be­döm­ning på sikt. Nu har vi den här lös­ning­en för att till­go­do­se be­ho­ven. Bud­get ett av skä­len Sam­ti­digt har Kul­tur­sko­lan fått en taj­ta­re bud­get in­för näs­ta år (läs mer om kul­tu­rens be­spa­ring­ar på si­dan 13). Men be­slu­tet hand­lar in­te om att spa­ra peng­ar, en­ligt Per-Olof Tör­nqvist.

Det hål­ler dock in­te Birt­he An­ders­son, verk­sam­hets­an­sva­rig för Kul­tur­sko­lan i Västerort, med om. Hon me­nar att den främs­ta an­led­ning­en är nya verk­sam­hets­mål som in­ne­bär att de ska sö­ka fler sam­ar­be­ten med sko­lor. Men den taj­ta­re bud­ge­ten ock­så är ett skäl.

– Vi har idag ett sam­ar­be­te med Lo­vi­selunds­sko­lan som fun­ge­rar jät­te­bra, vi hop­pas att vi ska få bra sam­ar­be­ten med and­ra sko­lor i om­rå­det, sä­ger hon. ”Vik­tigt om­rå­de för oss” Idag be­ta­lar Kul­tur­sko­lan om­kring 400 000 kro­nor per år i hy­ra för lo­ka­len på Hässelby torg 7. En­ligt Birt­he An­ders­son skul­le hy­ran för sam­ma verk­sam­het kos­ta om­kring 160 000 kro­nor per år om den sked­de i en sko­la. Hon me­nar att skä­let till att de läm­nar just den här lo­ka­len, dels är otrygg­he­ten, men ock­så att den är li­ten och pas­sar främst för te­a­ter­verk­sam­het.

– Det kom­mer bli svårt att hit­ta en li­ka bra te­a­ter­lo­kal som den vi har där. Men vi ser ock­så po­äng­en med att vi kom­mer när­ma­re ele­ver­na om vi kom­mer ut i sko­lor­na. Hässelby gård är ett jät­te­vik­tigt om­rå­de för oss, sä­ger Birt­he An­ders­son.

Den 18 de­cem­ber ska kul­tur­nämn­den fat­ta be­slut i frå­gan. Om hy­res­av­ta­let sägs upp vid års­skif­tet kan verk­sam­he­ten flyt­ta till hös­ten 2019.

FOTO: STEL­LA PAPAPANAGIOTOU

PÅ VÄG BORT. Kul­tur­för­valt­ning­en vill sä­ga upp hy­res­av­ta­let för kul­tur­sko­lans lo­ka­ler på Hässelby torg 7. Lo­ka­ler­na som de­las med Bibble­ri­an, som lig­ger på and­ra si­dan tor­get, blir kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.