Han tar över i Hässelby-Väl­ling­by

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz eve­li­[email protected]­rekt­press.se

Den vik­ti­gas­te frå­gan för oss är den upp­lev­da otrygg­he­ten som finns bland in­vå­nar­na.

För­ra vec­kan blev det klart. Bo Ar­kelsten (M), blir ord­fö­ran­de i Hässelby-Väl­ling­bys stads­dels­nämnd den här man­dat­pe­ri­o­den. För­ra ons­dags­kväl­len rös­ta­de Mo­de­ra­ter­na i Stock­holm om vil­ka per­so­ner som får ord­fö­ran­de­pos­ter­na i de stads­dels­nämn­der där par­ti­et ska fat­ta klubban den här man­dat­pe­ri­o­den.

Se­dan ti­di­ga­re har ma­jo­ri­tets­par­ti­er­na M, C, L, KD och MP för­de­lat stads­de­lar­na mel­lan sig och Mo­de­ra­ter­na har de all­ra fles­ta ord­fö­ran­de­pos­ter­na.

Otrygg­he­ten ska mot­ver­kas

Att det blev Bo Ar­kelsten som tar plat­sen i Häs­sel­by­Väl­ling­by för­vå­nar nog ing­en. För­ra man­dat­pe­ri­o­den satt han som vice ord­fö­ran­de i stads­de­len. Där­e­mot var han vice ord­fö­ran­de för Mo­de­ra­ter­na för­ra gång­en de ha­de mak­ten i stads­de­len.

– Den vik­ti­gas­te frå­gan för oss är den upp­lev­da otrygg­he­ten som finns bland in­vå­nar­na. Vi ska job­ba för att öka triv­seln så att fler vill job­ba och på bor, sä­ger Bo Ar­kelsten.

Öv­ri­ga frå­gor som han vill fo­ku­se­ra på är fri­ti­den för ung­do­mar och det lo­ka­la nä­rings­li­vet.

– Vi mås­te få igång ett fun­ge­ran­de nä­rings­livs­råd för det har in­te fun­ge­rat ti­di­ga­re. Även äldre­omsor­gen be­hö­ver ses över. Vil­ka verk­sam­he­ter fun­ge­rar och vil­ka fun­ge­rar in­te? Det be­hö­ver stra­mas åt, sä­ger Bo Ar­kelsten.

Vil­ken blir den störs­ta skill­na­den för in­vå­nar­na i och med makt­skif­tet?

– Den sto­ra skill­na­den är ju att vi in­te är sla­viskt bund­na vid att all verk­sam- het mås­te va­ra kom­mu­nal. Vi tror att det är bra med kon­kur­rens.

”Hand­lar om att ge och ta”

I ja­nu­a­ri by­ter den nya ma­jo­ri­te­ten och op­po­si­tio­nen plats med varand­ra un­der mö­te­na i stads­dels­nämn­den. Mil­jö­par­ti­et kom­mer då att sit­ta kvar som ma­jo­ri­tet istäl­let för att gå över i op­po­si­tion till­sam­mans med si­na gam­la ma­jo­ri­tets­kol­le­gor. Hur kom­mer det att fun­ka?

– Det hand­lar om att ge och ta. Att kom­pro­mis­sa för att få till en re­a­lis­tisk verk­sam­hets­plan. Vi bör­jar med att tit­ta på det som vi fak­tiskt är över­ens om för att hit­ta ge­men­sam­ma näm­na­re istäl­let för att bör­ja där vi in­te är över­ens.

Det är även klart att Lisa Carls­son tar över som ord­fö­ran­de för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Hässelby-Väl­ling­by och hon blir ock­så vice ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den.

Den 17 de­cem­ber vän­tas ord­fö­ran­de- och vice ord­fö­ran­de­pos­ter­na i stads­dels­nämn­der­na klub­bas i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

FATTAR KLUBBAN. Bo Ar­kelsten (M) tar över som ord­fö­ran­de i Hässelby-Väl­ling­by stads­dels­nämnd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.