Tyck till om bostäder i Rid­der­svik

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz 073-600 69 36 eve­li­[email protected]­rekt­press.se

600 lä­gen­he­ter, en ny för­sko­la, ett vård- och om­sorgs­bo­en­de och sex ser­vice­lä­gen­he­ter. Nu är det dags för bo­en­de att tyc­ka till om bygg­pla­ner­na för Rid­der­svik. Den 18 de­cem­ber är det sam­rådsmö­te för bygg­pla­ner­na i Rid­der­svik. Sta­den har ta­git fram ett för­slag på ny de­talj­plan och bo­en­de bjuds nu in för att läm­na syn­punk­ter och stäl­la frå­gor.

– Det kom­mer in­te bli en fö­re­läs­ning ut­an mer ett öp­pet hus där folk får gå runt och tit­ta och stäl­la frå­gor, sä­ger Mar­ga­ret­ha Lars­son Al­mqvist, pro­jekt­le­da­re på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret.

Mö­tet hålls i Fol­kets hus Rid­der­svik och pågår mel­lan kloc­kan 16 och 20.

Pla­nen är att byg­ga om­kring 600 bostäder, bå­de hy­res- och bo­stads­rät­ter. Det blir bå­de lä­gen­he­ter och rad­hus. Tan­ken är att blan­da låg- och punkt­hus med fler­bo­stads­hus i tre till fem vå­ning­ar.

Rid­der­sviks­vä­gen för­längs

Dess­utom vill man byg­ga en ny för­sko­la med åt­ta av­del­ning­ar, ett vård- och om­sorgs­bo­en­de med 58 plat­ser och ett hus med sex ser­vice­lä­gen­he­ter.

To­talt är åt­ta bygg­her­rar i nu­lä­get in­blan­da­de, men en till ska till­kom­ma. Är det van­ligt med så många bygg­her­rar i ett sånt

här pro­jekt?

– Det be­ror på pro­jek­tet, det här är ett för­hål­lan­de­vis stort pro­jekt. När An­ne­dal bygg­des var det ock­så många bygg­her­rar men om man ska byg­ga ba­ra ett el­ler två hus är det ju ing­en idé att de­la upp det så, sä­ger Mar­ga­ret­ha Lars­son Al­mqvist.

En­ligt för­sla­get så vill man be­va­ra mil­jön runt Rid­ders- viks gård och Eng­els­ka par­ken. Man vill även för­länga Rid­der­sviks­vä­gen och gö­ra en ny drag­ning av Löv­sta­vä­gen, norr om där den går idag, med nya in­far­ter och ga­tor.

För­slag finns på Bibble­ri­an

Sam­rå­det pågår mel­lan 4 de­cem­ber och 29 ja­nu­a­ri. Un­der ti­den går för­sla­get att se på Bibble­ri­an i Hässelby gård och bib­li­o­te­ket i Åker­myn­tan, Hässelby vil­las­tad.

För­ut­satt att det går som pla­ne­rat hop­pas sta­den att den nya de­talj­pla­nen kan an­tas av kom­mun­full­mäk­ti­ge un­der 2020.

Det kom­mer in­te bli en fö­re­läs­ning ut­an mer ett öp­pet hus där folk får gå runt och tit­ta och stäl­la frå­gor.

NYTT. To­talt är åt­ta bygg­her­rar i nu­lä­get in­vol­ve­ra­de i bygg­pla­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.