Möt tid­ning­ens nya vd

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Born­hall

I när­ma­re 50 år har Kit­ty van Wal­den fix­at Jär­fäl­la­hun­dar­nas fri­sy­rer. Snart går 70-åring­en i pension, men att hon ska slu­ta trim­ma hun­dar har in­te va­rit en lätt match. Var­ken för hen­ne el­ler kun­der­na. – Nu har du bli­vit jul­fin!

Hus­se Sta­nislaw Bri­e­ger klap­par sin vov­ve Li­na, just ny­klippt av Kit­ty van Wal­den.

– Tack för de här åren! Vi har ju gått hit i många år nu, Li­na fyl­ler snart 15, sä­ger han.

Ja, det har bli­vit dags för Kall­hälls mesta hund­fri­sör Kit­ty van Wal­den att gå i pension. Men vi bör­jar med att bac­ka ban­det.

Re­dan som barn var Kit­ty hun­däls­ka­re. Pla­nen var dock att sat­sa på en kar­riär som slöjd­lä­ra­rin­na, men ut­bild- ning­en var så trå­kig att stu­den­ter­na en ef­ter en hop­pa­de av. Kit­ty gjor­de li­ka­dant, och sök­te jobb på en hund­sa­long.

Och ef­ter att tag, när­ma­re be­stämt den 19 maj 1969, slog hon upp por­tar­na till Kit­tys Hund­trim i Tre­hör­ning­en, Kall­häll.

– Då låg lo­kal­hy­ran på 12,50 kro­nor i må­na­den!

”Bätt­re hund­folk nu”

Och se­dan dess har he­la yr­kes­li­vet äg­nats åt det bäs­ta i li­vet, som en­ligt Kit­ty är hun­dar. Den störs­ta skill­na­den som hon sett ge­nom åren hand­lar om ägar­na.

– Det är bätt­re hund­folk nu, de som skaf­far hund är mer in­tres­se­ra­de. Förr kun­de nå­gon skaf­fa hund för att bar­nen vil­le det, ut­an att ta hand om dem som man ska, sä­ger Kit­ty van Wal­den, sam­ti­digt som hon trim­mar en av da­gens fyr­ben­ta kun­der.

Hon me­nar att hund­ra­ser som schäf­rar, pit­bulls och rottwei­lers har el­ler har haft ett oför­tjänt då­ligt ryk­te.

– Det är ing­et fel på dem, men det kan va­ra fel på äga­ren, som de som skaf­far en hund för att det är tufft. Är man in­te nå­gon får man skaf­fa en häf­tig hund, ver­kar tan­ken va­ra, sä­ger hon.

Ut­ö­ver att klip­pa var­dags­fri­sy­rer på tu­sen­tals hun­dar ge­nom åren har hon ock­så fött upp bå­de coc­ker spa­ni­els och schäf­rar, och ställt upp i en rad täv­ling­ar – nå­got hon fort­fa­ran­de gör.

Nya tar över sax­en

Men just fyll­da 70 har det allt­så bli­vit dags att bör­ja le­va pen­sio­närs­liv ef­ter års­skif­tet. Se­dan i som­ras har mor och dot­ter Lot­ta Steg­mann och El­in Tolfström bör­jat ta över

Man får igen så him­la myc­ket av hun­dar, de är är­li­ga och trog­na.

verk­sam­he­ten. Lot­ta har ti­di­ga­re va­rit ”män­ni­sko­fri­sör”, som hon ut­tryc­ker det.

– Den störs­ta skill­na­den är att en män­ni­ska sit­ter still när man klip­per, det gör in­te all­tid en hund. Men vis­sa sax­tag är gans­ka li­ka, sä­ger hon.

Bå­de hon och El­in har nu gått en ut­bild­ning för att fri­se­ra de hun­dar som kom­mer till sa­long­en.

– Det är ett väl­digt tack­samt jobb. Folk kanske in­te kan trim­ma el­ler klip­pa hun­dar­na själ­va, så de blir över­lyck­li­ga över att de får hjälp, sä­ger El­in Tolfström.

Men kun­der­na vill in­te rik­tigt tro på att Kit­ty ska slu­ta. Vis­sa har gått till hen­ne med si­na vov­var i 35 år.

– Du kom­mer väl fort­sät­ta än­då? frå­gar dem, ha­ha. Jag kom­mer sak­na kun­der­na, men var­för ska jag gå upp kloc­kan sju på mor­go­nen när det är mörkt ute och jag in­te mås­te, sä­ger Kit­ty.

”Gub­ben” tar myc­ket tid

Och fullt upp har hon, sär­skilt se­dan någ­ra år till­ba­ka då hon träf­fa­de sin nya ”gub­be”.

– Vi träf­fa­des på dans­bands­vec­kan i Malung som jag åker till var­je år. Han tar så myc­ket tid!

Men kär­le­ken till hun­dar slu­tar in­te med job­bet.

– Man får igen så him­la myc­ket av hun­dar, de är är­li­ga och trog­na. Man får kär­lek he­la ti­den. Det är en kom­pis som all­tid stäl­ler upp.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

JULRUSCH. Många vov­var har tid i de­cem­ber för att bli nytrim­ma­de in­för jul. I ja­nu­a­ri och feb­ru­a­ri är det of­tast lug­na­re, för att dra igång mer igen un­der vå­ren.

PENSION. Kit­ty von Wal­den har dri­vit Kit­tys hund­trim se­dan 1969. Nu läm­nar hon över till två yng­re för­må­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.