Vad minns du av året som gått i Väs­te­rort?

Ett stu­dent­bo­en­de som blev skan­dal­bo­en­de, ett äls­kat bad som kan för­svin­na och fi­ran­det av ett styc­ke kvin­no­histo­ria. Hur myc­ket minns du av det hän­del­se­ri­ka året i Väs­te­rort? Tes­ta kun­ska­per­na i vårt quiz!

Vällingby Tidning - - Sidan 1 -

1. NORDEN FICK SITT FÖRS­TA YOUTUBEHUS

JA­NU­A­RI: I Los Ang­e­les bor Youtu­be­kol­lek­ti­vet Team 10 i en lyx­vil­la. Men var fick Norden sin förs­ta mot­sva­rig­het i ja­nu­a­ri? 1. Brom­ma X. Sol­hem 2. Hes­sel­by hills (Häs­sel­by vil­las­tad)

2. HEMLIG KONSTNÄR I VÄS­TE­RORT

FEBRUARI: Har ni ock­så sett de fan­ta­si­ful­la (och ibland bru­ta­la) graf­fiti­mål­ning­ar­na av ar­tis­ter och Dis­ney­fi­gu­rer runt om i Väs­te­rort? I februari skrev vi om per­so­nen bakom mål­ning­ar­na som kal­lar sig, ja va­då? 1. Bam­se X. Lil­la Gub­ben 2. Herr Nils­son

3. SKANDALBOSTÄDER MARS: I vå­ras drog en föl­jetång som fort­fa­ran­de på­går om bygg­fö­re­ta­get Pri­me Livings byg­ge av stu­dent­bo­stä­der i Spånga igång. Stu­den­ter­na flyt­ta­de in mitt i bygg­ar­bets­plat­sen och tving­a­des ta sig upp i lä­gen­he­ter­na, ja hur då? 1. Det gick in­te alls, de fick bo till­sam­mans på de lägs­ta vå­ning­ar­na X. Med en bygg­hiss 2. Med en lyft­kran

6. GRUPP 8 FIRADE 50 ÅR APRIL: För 50 år se­dan ska­pa­des en fun­de­men­tal bit histo­ria när Grupp 8 bil­da­des av ett gäng kvinnor i Häs­sel­by strand. Vad var de­ras pa­roll? 1. Ing­en klass­kamp ut­an kvin­no­kamp. Ing­en kvin­no­kamp ut­an klass­kamp X. Stopp, min kropp 2. Tje­jer, vi mås­te hö­ja vå­ra rös­ter för att hö­ras

7. POLITIKER SAMLADES PÅ SPÅNGA IP

JU­NI: För tred­je året i rad samlades po­lit­ker och Väs­te­rorts­bor på Spånga IP un­der Järva­vec­kan. The Glo­bal Vil­lage ar­ran­ge­rar po­li­ti­ker­vec­kan som i år loc­ka­de re­kord­många ut­stäl­la­re. Hur många? 1. 50 X. 150 2. 200

9. RE­DAK­TIO­NEN PÅ TUR JULI: Un­der den här­li­ga som­ma­ren be­gav vi på re­dak­tio­nen oss ut i fält, sov i tält och skrev ar­tik­lar på vägen. Re­san bör­ja­de i Stä­ket och av­slu­ta­des i Al­vik, och kos­sor­na i Hum­mel­mo­ra var någ­ra av de vi träf­fa­de! Men re­dak­tions­bi­len ha­de vi läm­nat hem­ma, så hur tog vi oss fram? 1. Ge­nom att lif­ta X. På cy­kel 2. Med båt längs ”Väs­te­rorts­kus­ten”

10. GARBO GÅR I GRAVEN NOVEMBER: Ny­he­ten att klas­sis­ka ha­ket Grand Garbo i Sund­by­berg stäng­er vid års­skif­tet sän­de chock­vå­gor bland al­la som be­sökt stäl­let un­der åren. När öpp­na­de det för förs­ta gång­en? 1. 1974 X. 1982 2. 1990, sam­ma år som Gre­ta Garbo dog

4. KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN MARS: Korv­ma­ka­ren Ar­tur Ozi­em­kowskis korv­moj i Barkar­by ut­sågs till ”Årets korv­ki­osk” av Kor­va­ka­de­min i vå­ras. När vi träf­fa­des tog han upp en rad­da smek­namn folk drar när de be­stäl­ler sin korv. Vil­ket av al­ter­na­ti­ven ne­dan ska du in­te väl­ja om det är en korv med bröd du vill ha i ki­os­ken? 1. ”Gö­te­bor­ga­re” X. ”Ragg­ar­bal­le med sväng­dörr” 2. ”Slang med bröd”

5. SKOLREPORTRAR REDDE UT

APRIL: Eng­els­ka sko­lans skol­tid­nings­re­port­rar Al­va Eh­ne­mark och Emi­lia Wüll­rich skrev en ar­ti­kel om ett äm­ne som va­rit hett i sko­lans värld i väl­digt många år. Vad hand­la­de det om? 1. Kep­s­för­bu­det X. Skol­ma­ten 2. Mer el­ler mind­re ras­ter

8. UNGA MÖTTE POLITIKER I VÄL­LING­BY JU­NI: In­för va­let drog vi på tid­ning­en och Fol­kets hus i Väl­ling­by ihop en pa­nel­de­batt med Stock­holms­po­li­ti­ker. Publi­ken be­stod av unga väl­ja­re i Väs­te­rort. Vad blev den he­tas­te frågan un­der kväl­len? 1. Mö­tes­plat­ser för unga X. Bo­stä­der för unga 2. Jobb för unga

11. EN TRIST BADBOMB DECEMBER: An­ta­let bo­en­de som tyc­ker att det är en bra idé att byg­ga nya Lövs­ta vär­me­verk där Löv­sta­ba­det och två båt­klub­bar lig­ger idag går nog att räk­na på en hand. Men vad är pla­nen för plat­sen där Häs­sel­by vär­me­verk lig­ger idag? 1. En ny tun­nel­ba­nestat­tion X. Nya bo­stä­der 2. En ny bad­plats

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.