DE HJÄL­PER KVINNOR ATT KOM­MA IN I SAMHÄLLET

Stads­dels­mam­mor­na Il­ham Al-Abo­dy och Se­vindz Bu­da­go­va job­bar med att stöt­ta och hjäl­pa kvinnor i Häs­sel­by-Väl­ling­by.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Evelina Hertz 073-600 69 36 [email protected]­rekt­press.se

Styr­ka, själv­käns­la och vär­me. Det är led­or­den för Il­ham Al-Abo­dy och Se­vindz Bu­da­go­va som i ett år har job­bat med att stöt­ta kvinnor i att kom­ma in på ar­bets­mark­na­den och i samhället.

– Oj, skyl­ten är för hög. Det är nog bätt­re att vi har den ut­om­hus.

Det är fre­dag och Se­vindz Bu­da­go­va och Il­ham Al-Abo­dy för­be­re­der för da­gens dro­pin på Bibble­ri­an i Häs­sel­by gård. På en stor ro­sa skylt står or­det ”stadsdelsmammor” skri­vet. De­ras jobb är att stöt­ta kvinnor i Häs­sel­by-Väl­ling­by i att kom­ma ut på ar­bets­mark­na­den och i samhället.

Två da­gar i vec­kan har de drop-in här på Bibble­ri­an och på Jobb­torg i Väl­ling­by cent­rum. An­nars träf­far stads­dels­mam­mor­na kvinnor ute på stan el­ler i hem­met. De be­sö­ker ock­så öpp­na för­sko­lor i om­rå­det.

– Vi job­bar upp­sö­kan­de och vill hjäl­pa kvinnor att bli star­ka­re, tryg­ga­re och själv­stän­di­ga­re, sä­ger Se­vindz Bu­da­go­va.

– Vi kan hjäl­pa till att an­sö­ka om sko­la och för­sko­la, föl­ja med till för­säk­rings­kas­san el­ler and­ra myn­dig­he­ter, sva­ra på frå­gor och fyl­la i pap­per, läg­ger Il­ham AlA­bo­dy till.

Ta­lar fle­ra oli­ka språk

Just att fyl­la i pap­per, an­sö­ka om för­sörj­nings­stöd och and­ra myn­dig­hets­kon­tak­ter är det som kvin­nor­na of­tast vill ha hjälp med, en­ligt Se­vindz och Il­ham. Många som kom­mer till dem har ur­sprung i and­ra län­der än Sve­ri­ge. Vis­sa är ny­an­län­da, and­ra har bott här läng­re. Till­sam­mans pra­tar Il­ham och Se­vindz svens­ka, ara­bis­ka, rys­ka, tur­kis­ka och azer­bajdz­jans­ka. De­ras språk­kun­ska­per – och att de är kvinnor – är sto­ra för­de­lar i job­bet, tyc­ker bå­da två.

– Vi är själ­va in­vand­rar­kvin­nor så vi har den er­fa­ren­he­ten och vi är täck­ta, sä­ger Il­ham.

– Att bo nä­ra där vi job­bar är ock­så bra för kvin­nor­na li­tar på oss. Många av vå­ra kli­en­ter är vå­ra gran­nar, läg­ger Se­vindz till.

”Hjäl­per he­la fa­mil­jer”

De be­rät­tar att många kvinnor som de mö­ter in­te haft nå­got jobb ti­di­ga­re, ut­an ta­git hand om barn och hus­håll.

– Det be­ror såklart på vil­ket land de kom­mer ifrån men ibland be­hö­ver de få lä­ra sig att här i Sve­ri­ge är män och kvinnor på sam­ma ni­vå. Kvinnor kan stu­de­ra och job­ba och det gör att man kän­ner sig star­ka­re, sä­ger Se­vindz.

Just nu har de kon­takt med un­ge­fär 150 kvinnor. En av dem är Az­har Al­hashim som kom­mit till Bibble­ri­an i dag för att få hjälp med svar på någ­ra frå­gor.

– Jag kom hit på 90-ta­let och då fick man in­te alls sam­ma hjälp som nu. Det är jät­te­bra att stads­dels­mam­mor­na finns, man kän­ner trygg­het. Folk kal­lar dem för sys­ter och sto­ra­sys­ter, sä­ger hon.

Men även om kvinnor är de­ras pri­mä­ra mål­grupp så har de märkt att de­ras män ibland ock­så vill ha hjälp.

– Män­nen frå­ga­de oss ”var­för hjäl­per ni ba­ra kvin­nor­na? Vi vill ock­så ha hjälp”, så ibland hjäl­per vi he­la fa­mil­jen, sä­ger Se­vindz.

Pro­jek­tet för­längs

Il­ham och Se­vindz be­rät­tar att job­bet som stadsdelsmammor ock­så är de­ras förs­ta jobb. De är an­ställ­da in­om ett pro­jekt ge­nom ar­bets­mark­nads­för­valt­ning­en som har på­gått i ett år. Nu har de pre­cis fått ve­ta att det för­längs i ett år till och bäg­ge hop­pas att de fram­ö­ver kan få en fast an­ställ­ning.

– Vi lär oss var­je dag. Det är jät­te­bra, nu kan jag för­sör­ja min fa­milj, sä­ger Il­ham.

Vi är själ­va in­vand­rar­kvin­nor så vi har den er­fa­ren­he­ten.

Az­har Al­hashim (mit­ten) har fått hjälp av stads­dels­mam­mor­na.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

STÖTTAR. Stads­dels­mam­mor­na Il­ham Al-Abo­dy (till väns­ter) och Se­vindz Bu­da­go­va stöttar kvinnor i att kom­ma ut i samhället och eta­ble­ras på ar­bets­mark­na­den.

VIK­TI­GA. Az­har Al­hashim (mit­ten) har fått hjälp av stads­dels­mam­mor­na Il­ham Al-Abo­dy och Se­vindz Bu­da­go­va. Hon tyc­ker att de fyl­ler en vik­tig funk­tion i samhället.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.