Ele­ver­na vill ha kvar Kul­tur­sko­lans lo­ka­ler

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Evelina Hertz

Var­för är in­te vi till­frå­ga­de vad vi tyc­ker? De bor­de lyss­na på vå­ra åsik­ter och se­dan in­te ha så bråt­tom att fat­ta ett be­slut.

Elin, So­fia och Vil­da går på te­a­ter på Kul­tur­sko­lan i Häs­sel­by gård, som tving­as flyt­ta till hös­ten. De är be­svik­na över att för­lo­ra sin lo­kal.

– Jag har gått på te­a­ter här i sex år. Det är en stor del av mitt liv och det finns många min­nen som är kopp­la­de till lo­ka­len, sä­ger Elin Hans­son.

För­ra vec­kan fick hon, Vil­da Ström­berg, So­fia San­dahl och de and­ra som går på te­a­ter ovan­för fri­tids­går­den Lyk­tan i Häs­sel­by gård ve­ta att de kom­mer be­hö­va flyt­ta näs­ta höst.

Det är en då­lig idé, en­ligt te­a­ter­grup­pen. De­ras nu­va­ran­de lo­kal är per­fekt med en la­gom stor scen, ljus- och lju­dan­lägg­ning. Dess­utom är det ”de­ras” stäl­le.

– Här kan vi trä­na ex­tra på hel­ger. Ibland stan­nar vi kvar ef­teråt el­ler kom­mer ti­di­ga­re för att ba­ra sit­ta och pra­ta. Det kan vi ju in­te kun­na gö­ra i en sko­la, sä­ger Elin.

Mås­te spa­ra peng­ar

En­ligt Birt­he An­ders­son, chef för Kul­tur­sko­lan i Väs­te­rort, är den främs­ta an­led­ning­en till flyt­ten att sam­ar­be­tet med sko­lor ska öka. En an­nan är att spa­ra peng­ar ef­tersom Kul­tur­sko­lan får en myc­ket taj­ta­re bud­get näs­ta år, samt en upp­levd otrygg­het hos be­sö­kar­na.

Även om tje­jer­na kan se en po­äng för Kul­tur­sko­lans yng­re ele­ver om verk­sam­he­ten sker i sko­lor, så är det tvärtom en nack­del för de äld­re, me­nar de.

– För oss blir det be­grän­san­de. Jag skul­le in­te kän­na mig be­kväm med att ha te­a­ter i min sko­la, sä­ger Vil­da Ström­berg.

Kul­tur­sko­lan är en fristad

Hon får med­håll av de and­ra som me­nar att fri­tids­ak­ti­vi­te­ter ut­an­för sko­lan kan va­ra en fristad för ele­ver som blir mob­ba­de el­ler in­te trivs i sko­lan.

– Jag blev mob­bad i sko­lan och då var det så skönt att få kom­ma till te­a­tern där ing­en viss­te vem jag var. När jag gick på fot­boll var vi i en sko­la på vin­tern men även om det in­te var min sko­la så fick jag ont i ma­gen, sä­ger Elin.

Man kan nå ut till sko­lor och be­rät­ta om verk­sam­he­ten på and­ra sätt, me­nar de.

– När det var mark­nad här i Häs­sel­by gård så upp- träd­de vi på sce­nen på tor­get. Vi har ock­så haft skol­klas­ser som kom­mit och tit­tat på vå­ra fö­re­ställ­ning­ar – det är ju gra­tis, sä­ger So­fia San­dahl.

”Kul­tur ses in­te så vik­tigt”

Att Kul­tur­sko­lan be­hö­ver spa­ra peng­ar är ett ar­gu­ment de in­te hel­ler ger myc­ket för. Al­la tre be­rät­tar hur te­a­tern har hjälpt dem att vå­ga ta mer plats i sko­lan och att de har lärt kän­na per­so­ner som de an­nars kanske in­te ha­de um­gåtts med.

– Att po­li­ti­ker­na spen­de­rar mind­re peng­ar på kul­tur är helt fel. Det känns som att sport all­tid får mer peng­ar men att kul­tur in­te ses som så vik­tigt, sä­ger So­fia.

De be­rät­tar att var­ken för­äld­rar el­ler ele­ver tyc­ker att te­a­tern bor­de flyt­ta. Fle­ra har ock­så mej­lat till de po­li­tis­ka par­ti­er­na.

– Var­för är in­te vi till­frå­ga­de vad vi tyc­ker? De bor­de lyss­na på vå­ra åsik­ter och se­dan in­te ha så bråt­tom att fat­ta ett be­slut. Är möj­lig­he­ten att spa­ra peng­ar vik­ti­ga­re än vårt väl­må­en­de? Det skul­le jag vil­ja frå­ga po­li­ti­ker­na, sä­ger Elin.

FOTO: EVELINA HERTZ

HOP­PAS. Elin Hans­son, Vil­da Ström­berg och So­fia San­dahl vill få va­ra kvar sin te­a­ter­lo­kal i Häs­sel­by gård.

Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.