Tack för det gång­na ny­hets­å­ret, kä­ra lä­sa­re

Vällingby Tidning - - Hej Vällingby - EVELINA HERTZ Re­por­ter Pra­ta med mig! [email protected]­rekt­press.se

Tis­dag kloc­kan 15.01. Ute har årets förs­ta snö lagt sig och på re­dak­tio­nen mum­sar vi på skum­tom­tar och pep­par­ka­kor. Jag sit­ter vid da­torn för att skri­va årets sis­ta text till årets sis­ta tid­ning. Imor­gon vid den här ti­den skic­kar vi den till tryc­ke­ri­et och se­dan vän­tar jul­le­digt. När ni lä­ser den här krö­ni­kan hål­ler jag kanske på med den sis­ta (ve­ge­ta­ris­ka) jul­ma­ten, spa­nar ef­ter tom­ten med bar­nen el­ler lä­ser en av de där böc­ker­na jag in­te har hun­nit med un­der hös­ten. Ja, det ska bli så him­la skönt. Det har va­rit en ro­lig och in­ten­siv ny­hets­höst. In­te ba­ra för att vi ha­de ett val som gav ett nytt sty­re i kom­mu­nen. Vi har även skri­vit om korv­mo­jar som vun­nit pris, om en bygg­her­re som ald­rig kom­mer få nå­got pris och en hel mas­sa an­nat om var­da­gen här i Väl­ling­by.

Mitt kä­ras­te min­ne från året som gått är spe­ci­al­num­ret som vi gjor­de från cy­kel­vä­gar­na i Väs­te­rort och Jär­fäl­la i som­ras. In­te nog med att vi fick lä­ra kän­na vå­ra om­rå­den på ett nytt sätt, vi fick ock­så träf­fa många här­li­ga män­ni­skor (och djur) som bor här. Bäst var när vind­skyd­det som vi skul­le so­va i vi­sa­de sig va­ra för skam­fi­lat och vi då fick lå­na ett ti­pi-tält av någ­ra som vi träf­fa­de på vägen. Lyc­kan och lätt­na­den!

Vad minns ni lä­sa­re från ny­hets­å­ret som gått? Kol­la hur no­ga ni har läst tid­ning­en ge­nom att gö­ra vårt quiz på si­dan fy­ra och fem.

Ni har ju ock­så job­bat hårt un­der hös­ten ge­nom att tip­sa oss, frå­ga oss, skic­ka bil­der, kom­ma med be­röm och ibland li­te skäll. Fort­sätt med det! Vi äls­kar era sam­tal och mejl och de bäs­ta ny­he­ter­na är ju de som vi hit­tar ge­nom kon­tak­ten med er.

I ja­nu­a­ri ses vi igen, det blir kul att se vad 2019 har att bju­da på.

God jul och gott nytt år!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.