Väs­te­rort ska få fler po­li­ser un­der 2019

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz 073-600 69 36 eve­li­[email protected] di­rekt­press.se

Ef­ter fle­ra år av re­surs­brist kom­mer Väl­ling­by­po­li­sen få fler kon­stap­lar un­der det här året. Om­rå­det kom­mer ock­så att pri­o­ri­te­ras när nyutex­a­mi­ne­ra­de po­li­ser ska pla­ce­ras ut.

Väl­ling­by­po­li­sen har länge käm­pat med re­surs­brist.

Men in­för 2019 ser det lju­sa­re ut när ung­e­fär 20 nyutex­a­mi­ne­ra­de po­li­ser är på väg in ge­nom dör­rar­na.

Väl­ling­by­po­li­sen, där Häs­sel­by-Väl­ling­by, Brom­ma och Ekerö in­går, är ett av lo­kal­po­lis­om­rå­de­na i Stock­holm Nord som haft det tuf­fast med re­surs­bris­ten. Där­för ska Väl­ling­by pri­o­ri­te­ras de kom­man­de tre åren när ny­ut­bil­da­de po­li­ser ska pla­ce­ras ut.

Re­dan in­nan års­skif­tet fick Väl­ling­by­po­li­sen tillök­ning i form av sex fär­dig­ut­bil­da­de po­li­sa­spi­ran­ter. De gör nu sex må­na­ders kri­mi­nal­ro­ta­tion i Väl­ling­by, nå­got som i van­li­ga fall görs i Sol­na.

Un­der vå­ren kom­mer yt­ter­li­ga­re 16 aspi­ran­ter som Väl­ling­by fått till­de­la­de att bli kla­ra med sin ut­bild­ning.

– Får vi be­hål­la dem och in­te tap­par så många and­ra blir det ett på­tag­ligt till­skott för oss. Så det finns gott hopp om att 2019 blir ett be­tyd­ligt gynn­sam­ma­re år än 2018 som var väl­digt job­bigt, sä­ger Hå­kan Thor, grupp­chef på Väl­ling­by­po­li­sen.

Mer fö­re­byg­gan­de ar­be­te

Utö­ver de nyutex­a­mi­ne­ra­de po­li­ser­na har Väl­ling­by­po­li­sen ock­så fått tillå­tel­se att re­kry­te­ra helt fär­dig­ut­bil­da­de po­li­ser. En­ligt Hå­kan Thor bör­jar tre styc­ken nu i ja­nu­a­ri.

– Där­med in­te sagt att vi in­te be­hö­ver bli än­nu fler men ti­di­ga­re har vi le­gat säm­re till än öv­ri­ga lo­kal­po­lis­om­rå­den i Stock­holm Nord. Nu blir det en bätt­re ba­lans, sä­ger han.

En kon­se­kvens av re­surs­bris­ten är att det fö­re­byg­gan­de ar­be­tet har fått stry­ka på fo­ten. Nå­got som nu ser ut att kun­na för­änd­ras un­der året.

Job­big start på året

– I bör­jan av året kom­mer vi ha fullt sjå kla­ra av den in­gri­pan­de verk­sam­he­ten och ut­red­nings­verk­sam­het. Men om det fylls på nu och vi lyc­kas med yt­ter­li­ga­re re­kry­te­ring­ar kan vi få igång en mer rik­tad fö­re­byg­gan­de verk­sam­het. Vi har en skö­na­re känsla nu än för ett halv­år sen, sä­ger Hå­kan Thor.

I bör­jan av året kom­mer vi ha fullt sjå kla­ra av den in­gri­pan­de verk­sam­he­ten och ut­red­nings­verk­sam­het.

FO­TO: MIKAEL ANDERSSON

TILLÖK­NING. En­ligt Hå­kan Thor på Väl­ling­by­po­li­sen ser po­li­ser­na i Häs­sel­by-Väl­ling­by ut att bli fler än på länge un­der 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.