An­ne­cy-mas­sa­kern

M’AIDEZ! M’AIDEZ! HJÄLP! EN MÖR­DA­RE! FY­RA DÖ­DA, TVÅ SKA­DA­DE, OCH DEN SKYL­DI­GA I AN­NE­CY-MOR­DEN GÅR FRI.

Världens Största Brottsmysterier - - Innehåll -

En fa­milj blir bru­talt mör­da­de i de idyl­lis­ka frans­ka Al­per­na.

De mys­tis­ka mord­fal­len i An­ne­cy präg­la­des av to­tal för­vir­ring. Mas­skjut­ning­en sked­de den 5:e sep­tem­ber 2012 i Frank­ri­ke. Då för­änd­ra­des allt. Bi­len som står up­pe på kul­len. De vack­ra om­giv­ning­ar­na. Sta­den An­ne­cy var en idyl­lisk plats vid den söd­ra de­len av den enor­ma in­sjön med sam­ma namn.

Den här vack­ra dagen är Brett Mar­tin, fö­re det­ta brit­tisk Raf-pi­lot, ute på en cy­kel­tur i de frans­ka Al­per­na. En lugn man med en sto­isk fram­to­ning. Han är sti­lig med mör­ka ögon och stål­grått hår. Han tar en pa­us och nju­ter av ut­sik­ten i det vack­ra landskapet. Nå­gon kom­mer gå­en­de en bit där­i­från. Det är ett barn, en flicka. När han kom­mer när­ma­re ser han att hon ser ut att ha ara­bisk här­komst. Hon ving­lar fram på vägen och ram­lar ihop fram­för en röd BMW som Mar­tin läg­ger mär­ke till är li­te un­der­ligt pla­ce­rad en bit upp på slutt­ning­en. Han cyklar bort till hen­ne och är rädd för att det ska ske en olycka om bi­len som ver­kar va­ra igång plöts­ligt skul­le tip­pa över hen­ne. Där­för flyt­tar han hen­ne för­sik­tigt till sä­ker­het och läg­ger hen­ne i sta­bilt si­do­lä­ge. Först nu läg­ger han mär­ke till att hon har en all­var­lig hu­vud­ska­da. Han får se­dan syn på en cy­klist som up­pen­bar­li­gen är död. Har det skett en tra­fi­ko­lyc­ka?

M'aidez! M'aidez! (Hjälp mig!). Mo­torn är fort­fa­ran­de igång men bil­dör­rar­na är låsta. Hju­len rul­lar feb­rilt. Bi­len är i back­lä­ge och de snur­ran­de hju­len ger ifrån sig ett obe­hag­ligt gniss­lan­de ljud. Bi­len har fast­nat i san­den mot slutt­ning­en där den bac­kats upp.

Li­ken i bi­len

Mord! Mar­tin får syn på två per­so­ner i bi­len ge­nom vindru­tan som gått sön­der och nu mest lik­nar en spin­del­väv. I bi­len sit­ter en man och två kvin­nor: Saad al-hil­li och Iq­bal al-hil­li. Man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.