De Ka­no­nis­ka Fem

AV DE EL­VA MOR­DEN I WHI­TE­CHA­PEL STOD FEM FALL UT LI­TE EX­TRA

Världens Största Brottsmysterier - - Innehåll -

Av de el­va mor­den som be­gicks i Whi­te­cha­pel 1888 var det fem fall som stod ut li­te ex­tra. ”Rip­pe­ro­lo­ger­na” är över­ens om att de här fem kvin­nor­na mör­da­des av sam­ma per­son, me­dan sam­ban­den mel­lan de and­ra sex fal­len är mind­re tyd­li­ga. Mor­den på de fem kvin­nor­na har en hel del ge­men­samt. Brot­ten be­gicks nat­te­tid, i sam­ma om­rå­de och in­om en kort tids­ram. Det var ock­så tyd­ligt att gär­nings­man­nen an­vän­de allt mer våld. Även till­vä­ga­gångs­sät­tet vid mor­den kny­ter fal­len till varand­ra. Al­la of­fer – med ett un­dan­tag som be­kräf­tar re­geln – sak­na­de ett el­ler två or­gan. Giss­nings­vis blev Jack störd av en för­bi­pas­se­ran­de och hann in­te skän­da Ma­ry Ann Nichols kropp. Att kom­ma till slut­sat­sen att det mås­te ha va­rit en ki­rurg som lem­läs­ta­de kvin­nor­na är att dra in­di­ci­er­na för långt. Ett sånt an­ta­gan­de vi­lar på väl­digt be­grän­sad kun­skap om hur en ki­rurg fak­tiskt ar­be­tar. Be­hand­ling­en av krop­par­na be­skrevs som ”slakt”, vil­ket många ex­per­ter på om­rå­det tog av­stånd från – av re­spekt mot slak­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.