Be­vis­ma­te­ri­a­let

TROR DU IN­TE PÅ ATT JACK THE RIP­PER VAR KI­RURG? VI HAR PRA­TAT MED EN EX­PERT SOM REDER UT RIP­PER-TE­O­RIN EN GÅNG FÖR AL­LA.

Världens Största Brottsmysterier - - Jack The Ripper - BIO CARLA VALENTINE

Tror du Jack the Rip­per för­stod sig på den mänsk­li­ga ana­to­min?

– Per­son­li­gen tror jag in­te det. Ef­ter att ha sett bil­der på de dö­da och gått ige­nom lit­te­ra­tur om mor­den finns det ing­et som sä­ger att han ha­de mer än grund­läg­gan­de kun­ska­per. Vis­sa in­vän­der att det kan be­ro på att lem­läst­ning­ar­na sked­de un­der stor tids­press, men som kva­li­fi­ce­rad pa­to­log vet jag att det går att ta bort or­gan från ett lik på ett per­fekt sätt, myc­ket snabbt. Det vet jag ef­ter myc­ket er­fa­ren­het och trä­ning. I Ma­ry Ann Nichols ob­duk­tions­rap­port står det : ”5–7 cm från väns­ter si­da syns ett sår med såg­tan­dad snit­ty­ta”. Ki­rur­ger och an­nan sjuk­vårds­per­so­nal gör in­te så­da­na ojäm­na snitt. – Med det sagt så be­rät­tar ob­duk­tions­rap­por­ten för An­nie Chap­man en an­nan historia: ”… liv­mo­dern och om­kring­lig­gan­de väv­nad, va­gi­nans öv­re del samt två tred­je­de­lar av urin­blå­san ha­de av­lägs­nats … snit­ten var re­na och pas­se­ra­de rek­tum. Va­gi­nan ha­de sku­rits på så sätt att liv­mo­der­hal­sen var helt oska­dad. Ar­be­tet mås­te ha ut­förts av en ex­pert, el­ler åt­minsto­ne nå­gon med till­räck­li­ga kun­ska­per i ana­to­mi el­ler pa­to­lo­gi för att lyc­kas ta ut de in­re or­ga­nen med ett en­da snitt …”. – Kva­li­te­ten på snit­ten över­ty­ga­de ob­du­cen­ten om att de, i lik­het med snit­tet i nac­ken, ha­de gjorts med ett myc­ket vasst in­stru­ment. Sät­tet kniven han­te­ra­des på ty­der på att gär­nings­man­nen ”ha­de go­da ana­to­mis­ka kun­ska­per”, och det ver­kar ju som att det­ta var en per­son som viss­ta vad han gjor­de. – Det här styc­ket fick mig dock att und­ra: ”… liv­mo­dern och om­kring­lig­gan­de väv­nad, va­gi­nans öv­re del samt två tred­je­de­lar av urin­blå­san ha­de av­lägs­nats” Det är egent­li­gen ing­en konst för en fack­man att ta bort liv­mo­der, ägg­stoc­kar och till och med en full urin­blå­sa på ett snyggt sätt. Tit­tar vi när­ma­re på Ed­do­wes kan vi se att det hand­lar mer om en stymp­ning än ana­to­misk kor­rekt am­pu­ta­tion. Lem­läst­ning­en av Kel­ly vi­sar i sin tur på att det fanns en viss ex­per­tis i ut­fö­ran­det. I hen­nes fall val­de Jack att ta ut or­gan och pla­ce­ra dem runt off­ret. Jag frå­gar mig om det kan för­kla­ras med att mör­da­ren lär­de sig mer om mänsk­lig ana­to­mi ef­ter var­je mord? Det ver­kar som att han har bli­vit mer våldsam med var­je mord, men ock­så att den ana­to­mis­ka ex­per­ti­sen har bli­vit stör­re un­der ti­den.

Hur svårt att är det för en van­lig per­son att sprät­ta upp en buk och ta ut or­gan? Be­hövs det vis­sa ana­to­mikun­ska­per el­ler kan vem som helst med en vass kniv och stål­mage gö­ra det?

– Med tan­ke på hur många se­ri­e­mör­da­re som lem­läs­tat si­na of­fer på ett lik­nan­de sätt ut­an att ha en uns me­di­cinsk kom­pe­tens an­ser jag att vem som helst kan gö­ra det. Ett ex­em­pel är en ung kil­le som dö­da­de sin mam­ma, skar ut in­äl­vor­na och pla­ce­ra­de dem över en av hen­nes ax­lar in­nan han våld­tog hen­ne.

Vad för slags kni­var kan an­vän­das för att skä­ra ige­nom kött och av­lägs­na or­gan så snabbt?

– En­ligt ob­duk­tions­rap­por­ter­na var den första kniven som Jack the Rip­per an­vän­de ”mått­ligt vass”, så jag an­tar att en okej köks­kniv skul­le kun­na räc­ka. Se­na­re kom be­skriv­ning­ar om en ”väl­digt vass” kniv, så det är möj­ligt att han skaf­fa­de bätt­re verk­tyg ef­ter Chap­man­mor­det. Egent­li­gen kan det ha va­rit vad som helst, kanske en slak­tar­kniv el­ler ett ki­rur­giskt in­stru­ment?

En­ligt be­vis­ma­te­ri­a­let kväv­des offren in­nan krop­par­na skars upp. På så sätt kun­de Jack und­vi­ka att få blod på sig. Kan det här va­ra ett tec­ken på att han fak­tiskt viss­te vad han gjor­de? – Jag är in­te över­ty­gad om att kväv­ning­en gjor­des för att und­vi­ka blod­spår. Jag tror ba­ra att det var det enk­las­te sät­tet att pas­si­vi­se­ra offren på, och se till att de in­te kun­de ro­pa på hjälp. När ett hjär­ta slu­tar att slå blö­der in­te så­ren li­ka myc­ket. Han lyc­ka­des nog trots det bli gans­ka blo­dig ef­ter då­den, ef­tersom det tar ett tag in­nan blod ko­a­gu­le­rar. Många tror att Jack the Rip­per an­vän­de ett för­klä­de el­ler en kap­pa av nå­got slag för att und­vi­ka even­tu­el­la blod­fläc­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.