UN­DER­SÖK­NING­EN

DEN POR­TU­GI­SIS­KA PO­LI­SENS AR­BE­TE BLEV EN BE­LAST­NING FÖR FA­MIL­JEN.

Världens Största Brottsmysterier - - Madeleine Mccann -

För­hål­lan­det mel­lan Mc­cann-pa­ret och de por­tu­gi­sis­ka po­lis­myn­dig­he­ter­na – först Gu­ar­da Na­cio­nal Re­pu­b­li­ca­na (GNR), och se­dan Polí­cia Ju­di­ciária (PJ) – blev kom­pli­ce­rat och präg­la­des av miss­tro från bå­da håll, milt sagt. Me­di­a­ka­ru­sel­len som upp­stod ef­ter Ma­de­le­i­nes försvinnande kom som en chock för polisen som in­te var va­na vid att lö­pan­de kom­men­te­ra en på­gåen­de un­der­sök­ning.

Mc­cann-pa­ret råd­frå­ga­de säl­lan PJ in­nan de ge­nom­för­de in­ter­vju­er, och det gick polisen på ner­ver­na. Att fa­mil­jen in­te ha­de så stor re­spekt för de por­tu­gi­sis­ka myn­dig­he­ter­na blev än­nu mer tyd­ligt då de be­skyll­de polisen för att sit­ta och so­va me­dan dot­tern var spår­löst för­svun­nen. Pa­ret blev se­na­re ut­pe­ka­de som hu­vud­miss­tänk­ta. PJ:S hy­po­tes var att Mc­cann-pa­ret ha­de mör­dat dot­tern och hit­tat på kidnappningen för att vil­se­le­da polisen.

Ka­te och Ger­ry, trau­ma­ti­se­ra­de som de var, blev för­vir­ra­de då de upp­lev­de po­li­sens be­mö­tan­de som kallt och lik­gil­tigt. De häv­da­de att bå­de GNR och PJ be­hand­la­de fal­let som om flic­kan ba­ra ha­de rymt, en­ligt Ger­ry Mc­cann.

Pa­ret ställ­de höga krav från första stun­den. De för­vän­ta­de sig att polisen skul­le sät­ta in in­sats­grup­per, ar­ran­ge­ra väg­spär­rar på så­väl små som sto­ra vägar och att al­la re­sur­ser skul­le an­vän­das för att hit­ta de­ras för­svun­na dot­ter. Det­ta för att de såg det som själv­klart att Madeleine ha­de bli­vit bortförd av en el­ler fle­ra gär­nings­män.

I bör­jan trod­de polisen att treå­ring­en ha­de vak­nat, gått upp och vand­rat ut i nat­ten på jakt ef­ter för­äld­rar­na. Det har var en­ligt polisen det mest tro­li­ga sce­na­ri­ot.

Po­li­ser från GNR kom först till brotts­plat­sen. Den här po­lis­styr­kan job­bar i första hand med mind­re all­var­li­ga brott som tra­fik- och ord­nings­fö­re­te­el­ser. GNR kon­tak­ta­des av Ma­de­le­i­nes försvinnande då re­cep­tio­nis­ten på Oce­an Club ring­de mel­lan 22:41 och 22:52. En patrull var på plats vid 23:00, en re­spons som knap­past kan kal­las lik­gil­tig.

Nel­son Cos­ta och José Ro­que var in­te de störs­ta stjär­nor­na hos polisen, men de ha­de ryk­te om sig att va­ra duk­ti­ga och job­ba hårt. De gjor­de en ru­tin­un­der­sök­ning i lä­gen­het 5A och slog fast att Madeleine in­te gick att hit­ta. Som så många and­ra sy­deu­ro­pé­er ta­la­de de myc­ket då­lig eng­els­ka och de­ras av­slapp­na­de ut­strål­ning var otro­ligt pro­vo­ce­ran­de för Mc­cann-pa­ret och de­ras vän­ner.

Dess­utom säk­ra­de de in­te brotts­plat­sen, ut­an män­ni­skor kun­de kom­ma och gå som de vil­le. Det­ta kan ha lett till att vik­tigt be­vis­ma­te­ri­al blev för­stört. När Cos­ta och Ro­que in­såg att det kun­de rö­ra sig om ett brott kon­tak­ta­de de si­na kol­le­gor på PJ på sta­tio­nen i Por­timão. PJ kom se­na­re fram till att en el­ler fle­ra kid­nap­pa­re ha­de ta­git sig in i lä­gen­he­ten ge­nom yt­ter­dör­ren med en ko­pi­e­rad nyc­kel, el­ler via skjut­dör­ren på ve­ran­dan. Den här tan­ken be­tyd­de ock­så att polisen fick an­ta att gär­nings­män­nen ha­de rik­tat in sig mot just Mc­cann-fa­mil­jen, och att de blev iakt­tag­na. Var­för skul­le nå­gon ska­pa en mas­sa ovä­sen ge­nom att lyf­ta upp per­si­en­nen och ta sig för­bi möb­ler­na i bar­nens rum när det lugnt gick att ta sig in ge­nom den skjut­dörr som för­äld­rar­na an­vän­de?

Kloc­kan 01:15 på nat­ten kom GNR:S hund­patrull med två schäf­rar som skul­le sö­ka ige­nom om­rå­det. Hun­dar­na var in­te spe­ci­al­trä­na­de för den här ty­pen av upp­drag, men det var värt ett för­sök. De fick luk­ta på Ma­de­le­i­nes la­kan och gick se­dan ut i nat­ten med no­sen i bac­ken. De gick först i de när­mas­te kvar­te­ren och ut­vid­ga­de se­dan sök­om­rå­det. Sam­ti­digt var Mccanns vän­ner och de an­ställ­da på Oce­an Club ute och le­ta­de. De för­tviv­la­de ro­pen ef­ter Madeleine eka­de över de tom­ma ga­tor­na tills mor­go­nen kom.

Den por­tu­gi­sis­ka polisen ut­rät­ta­de ett enormt ar­be­te med att för­sö­ka hit­ta Madeleine Mc­cann, men hen­nes för­äld­rar tyck­te in­te att det gick till­räck­ligt snabbt. Det för­akt som Mc­cann kän­de för polisen väx­te del­vis på grund av att de in­te var in­sat­ta i po­li­sens me­to­der och be­fäls­ord­ning. Att det knappt fanns någ­ra spår att föl­ja gjor­de in­te sa­ken bätt­re. Oce­an Clubs äga­re stöt­ta­de dock hel­hjär­tat för­äld­rar­na: ”Även om det ha­de va­rit 100 po­li­ser på plats skul­le jag fort­fa­ran­de vil­ja att fler var här”, sa han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.