BREV FRÅN EN MÖR­DA­RE

Världens Största Brottsmysterier - - Zodiac-mördaren -

Zo­diac blev känd för att skri­va brev till ny­hets­me­di­er­na och polisen. Den 1:a au­gusti 1969 skic­ka­des tre långa med­de­lan­den i sam­ma hand­stil till Val­le­jo Ti­mes-he­rald, San Francisco Chro­nic­le och San Francisco Ex­a­mi­ner. Av­sän­da­ren kräv­de att de tre tid­ning­ar­na skul­le tryc­ka ett kryp­to­gram i tre de­lar på första­si­dor­na. De tre bre­ven med ko­der såg li­ka­da­na ut, med un­dan­tag för en sek­tion som var unik för var­je brev. Om de tre ”pus­sel­bi­tar­na” sat­tes ihop på rätt sätt skul­le tex­ten av­slö­ja gär­nings­man­nens iden­ti­tet och ge polisen en chans att fånga ho­nom. Om tid­ning­ar­na väg­ra­de gå med på hans krav skul­le kon­se­kven­sen bli än­nu fler mord.

Trot­sa att tid­nings­re­dak­tö­rer­na miss­tänk­te att kryp­to­gram­men och bre­ven var ren bluff så slu­ta­de det än­då med att de tryck­tes. Me­di­er­nas ve­lan­de un­der må­na­der­na ef­ter det första an­grep­pet ha­de ju up­pen­bar­li­gen in­te hjälpt till att fånga den skyl­di­ge.

The Chro­nic­le tryck­te bland an­nat en in­ter­vju med po­lis­che­fen i Val­le­jo, Jack Sti­litz, som bad bre­vets för­fat­ta­re om mer in­for­ma­tion. Det­ta gjor­des som ett för­sök att få kon­takt med Zo­diac, el­ler åt­minsto­ne få det be­kräf­tat att kod­bre­ven fak­tiskt in­te var fals­ka. Tan­ken var god, men gav sam­ti­digt se­ri­e­mör­da­re en plattorm där han kun­de ut­tryc­ka sig som han vil­le. Nu var spe­let igång på all­var.

Den 7:e au­gusti gick ri­dån upp för en av kri­mi­nal­histo­ri­ens mest kän­da pseu­do­ny­mer. Den fram till nu namn­lö­sa gär­nings­man­nen skrev till San Francisco Ex­a­mi­ner och re­fe­re­ra­de till po­li­sens ut­ta­la­de och vi­sa­de att han följ­de fal­let. Det tre ned­fläc­ka­de si­dor långa bre­vet bör­ja­de med de nu be­röm­da or­den: ”Kä­ra re­dak­tör, det här är från Zo­diac …”

Re­dan dagen ef­ter ha­de lek­tor Do­nald Har­den och hans fru Bet­tye från Sali­nas, knäckt ko­den. De in­for­me­ra­de polisen om sin skräm­man­de upp­täckt. Med­de­lan­det blev ba­ra del­vis de­chiff­re­rat, och de sista 18 bok­stä­ver­na (ebe­o­ri­e­te­met­h­h­pi­ti) för­blev ett myste­ri­um. Det kanske ba­ra var non­sens, som Zo­diac la till för att dri­va med folk? Zo­diac ha­de i vil­ket fall in­te hål­lit sitt löf­te om att av­slö­ja sin iden­ti­tet. Han skröt istäl­let om hur kul det var att dö­da män­ni­skor, som se­na­re skul­le bli hans sla­var i li­vet ef­ter det­ta.

Så­väl brev som vy­kort fort­sat­te att kom­ma i en jämn ström tills de en dag, pre­cis som mor­den, ba­ra slu­ta­de. Någ­ra av bre­ven an­sågs va­ra au­ten­tis­ka, me­dan and­ra be­trak­ta­des som copycat-verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.