DET FAR­LI­GA SPE­LET

Världens Största Brottsmysterier - - Zodiac-mördaren -

I det tre­de­la­de kryp­to­gram­met som skic­ka­des till tid­ning­ar­na an­vänds den un­der­li­ga fra­sen ”män­ni­skan är det far­li­gas­te ju­ret…” (fel­sta­vat i ori­gi­na­let). Ro­bert Graysmith tyck­te sig ha hört den här fra­sen för­ut och kom fram till att den kom från en gam­mal film. Han frå­ga­de sig om Zo­diac kun­de va­ra fil­mäls­ka­re, och om den här de­len av bud­ska­pet ha­de häm­tats från ”The Most Dang­e­rous Ga­me” från 1932. Kanske ha­de se­ri­e­mör­da­ren här av­slö­jat si­na egent­li­ga mo­tiv för de fruk­tans­vär­da då­den?

Fil­men spe­la­des in i djung­elsce­no­gra­fin som an­vän­des i ”King Kong”. När film­ning­en av stor­fil­men var slut för dagen var det dags för ”The Most Dang­e­rous Ga­me”. Fil­men ba­se­ra­des på en no­vell av författaren Ri­chard Cor­nell och pro­du­ce­ra­des med en li­ten bud­get och an­vän­de dess­utom ”King Kong”- stjär­nan Fay Wray.

Jo­el Mccrea spe­la­de den man­li­ga hu­vud­rol­len som Sang­er Rains­ford, en stor­vilt­sjä­ga­re som rå­kar ut för ett skepps­brott och dri­ver i land på en ö ut­an­för Sy­da­me­ri­ka. Här hål­ler en an­nan pas­sio­ne­rad jä­ga­re, Count Za­roff (Les­lie Banks), till. Den här man­nen är där­e­mot ute ef­ter två­ben­ta by­tes­djur och Rains­ford hit­tar till och med ett män­ni­skor­hu­vud i Za­roffs trofé­rum.

Kopp­ling­en till fil­men/no­vel­len har bli­vit omdis­ku­te­rad. Huvudmisstänkte Art­hur Leigh Al­len var de­fi­ni­tivt ett fan. Den 1:a au­gusti 1971 sa­de han i ett för­hör med utre­da­ren Da­ve To­schi i San Francisco att det var ”det bäs­ta jag läs­te un­der col­lege-ti­den”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.