VEM OCH HUR

Världens Största Brottsmysterier - - Tylenolförgiftningarna -

Det blev ti­digt i po­lis­un­der­sök­ning­en klart att cy­anid in­te ha­de ta­git sig in i Ty­le­nol-bur­kar­na när de fort­fa­ran­de be­fann sig i John­son & John­sons la­ger. I bör­jan såg man fram­för sig att det kun­de va­rit en missnöjd an­ställd som för­gif­ta­de pill­ren un­der pro­duk­tio­nen el­ler dis­tri­bu­tions­pro­ces­sen. När man ute­slu­tit den här te­o­rin blev det tyd­ligt att mör­da­rens mo­dus ope­ran­di var myc­ket grym­ma­re än så.

In­nan man bör­ja­de med sä­ker pa­ke­te­ring av me­di­ci­ner var det van­ligt att ba­ra läg­ga en bo­mulls­tuss över pill­ren in­nan man skru­va­de på loc­ket. Gär­nings­per­so­nen ha­de an­tag­li­gen slump­mäs­sigt ploc­kat ut Ty­le­nol-bur­kar från apo­tek i Chi­ca­go med för­or­ter, pens­lat pill­ren och satt tillbaka bur­kar­na på hyl­lan. Se­dan var det ba­ra att lu­ta sig tillbaka och vän­ta på att ka­o­set skul­le ut­bry­ta. Över­vak­nings­ka­me­ror var in­te sär­skilt van­li­ga på den här ti­den, så gär­nings­per­so­nen kun­de ald­rig fång­as på bild.

Polisen trod­de att de ha­de hit­tat en led­tråd när John­son & John­son fick ett ut­press­nings­brev ons­da­gen den 6:e ok­to­ber, en vec­ka ef­ter mor­den. Bre­vet in­ne­höll ett krav på att bo­la­get skul­le be­ta­la ut en mil­jon dol­lar för att mor­den skul­le upp­hö­ra. Bre­vet kun­de spå­ras till Ja­mes Wil­li­am Lewis. Ef­tersom han var bo­satt i New York då de sju mor­den be­gicks (nå­got som Lewis fru kun­de be­kräf­ta), kun­de polisen in­te säk­ra till­räck­ligt myc­ket be­vis för att bin­da ho­nom till mor­den.

Lewis blev dock åta­lad för ut­press­ning i de­cem­ber 1982 och döm­des till 20 års fäng­el­se. År 1995, ef­ter tret­ton år i fäng­el­se, blev han fri­släppt på prov. In­tres­sant nog vi­sar rätts­do­ku­men­ten som släpp­tes 2009 att ut­re­dar­na he­la ti­den trod­de att Lewis var mör­da­ren. Nå­got han själv he­la ti­den ne­kat till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.