INKRÄKTARTEORIN

Världens Största Brottsmysterier - - Jonbenét Ramsey -

Hy­po­te­sen om att en in­kräk­ta­re ska ha be­gått det fruk­tans­vär­da mor­det på den lil­la skön­hetsdrott­ning­en la­des snabbt åt si­dan av po­lis­myn­dig­he­ten i Boul­der. Men al­la var in­te re­do att släp­pa den te­o­rin…

Den fö­re det­ta brotts­ut­re­da­ren Lou Smit tog år 1997 en pa­us från pen­sio­närs­li­vet för att hjäl­pa si­na gam­la kol­le­gor. Ram­sey-pa­ret pas­sa­de på sin kant på att hy­ra in pro­fi­le­rings­ex­per­ten och den ti­di­ga­re Fbi-agen­ten John Douglas för att skaf­fa fram be­vis som polisen kan ha mis­sat.

Smit trod­de i bör­jan av ut­red­ning­en att Jon­benéts för­äld­rar var skyl­di­ga till mor­det. Men ef­ter ett tag blev han över­ty­gad om att det mås­te ha va­rit en in­kräk­ta­re som stod bakom det he­la. När han in­te fick nå­got stöd för att gå vi­da­re med den här te­o­rin val­de han att ta sin väs­ka och gå. I hans upp­säg­nings­an­sö­kan från 1998 kan man lä­sa att det en­ligt ho­nom fanns ”star­ka och tro­vär­di­ga be­vis för att mor­det ut­förts av en in­kräk­ta­re, me­dan be­vi­sen mot för­äld­rar­na är helt från­va­ran­de”. Smit dog i can­cer den 11:e au­gusti 2010.

Douglas höll in­te med Smit om al­la hans te­o­ri­er. Men han trod­de pre­cis som Smit att den skyl­di­ga mås­te ha va­rit nå­gon som kom ut­i­från. Han le­ve­re­ra­de svi­dan­de kri­tik av Boul­der-polisen som han an­såg ha­de rört till fal­let helt. De till­gäng­li­ga be­vi­sen pe­ka­de en­ligt ho­nom på att gär­nings­man­nen var ung och oer­fa­ren, kanske kri­mi­nell och be­satt av sex, al­ter­na­tivt nå­gon som vil­le ho­ta sig till peng­ar ge­nom kid­napp­ning.

Douglas slog fast att det in­te fanns någ­ra be­vis som knöt Ram­sey-pa­ret till brot­tet. Tvärtom tyd­de de tek­nis­ka be­vi­sen på att det var en okänd gär­nings­man som stod bakom då­det. Han un­der­strök att John och Pa­tri­cia in­te ha­de någ­ra mo­tiv för att dö­da dot­tern. Det fanns ingen­ting i Ram­sey-fa­mil­jens för­flut­na som ta­la­de för att det på­gick miss­han­del, van­vård, sex­u­el­la övergrepp el­ler all­var­li­ga per­son­lig­hets­stör­ning­ar i hem­met. De­ras upp­fö­ran­de lik­nan­de det som and­ra för­äld­rar i så­da­na här si­tu­a­tio­ner upp­vi­sar. Ingen­ting i de­ras be­te­en­de ta­la­de för att de här män­ni­skor­na var skyl­di­ga och för­sök­te döl­ja sitt brott. Douglas sa ock­så att det en­ligt hans pro­fes­sio­nel­la åsikt var osan­no­likt att mor­det på Jonbenét Ram­sey nå­gon­sin skul­le bli löst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.