LELAND VIN­CENT SWITZER

SWITZER BLEV IN­TRES­SANT FÖR POLISEN EF­TER NICOLE HOARS FÖRSVINNANDE. HAN NE­KA­DE TILL ATT HA NÅ­GOT MED SA­KEN ATT GÖ­RA .

Världens Största Brottsmysterier - - Tårarnas Väg -

I au­gusti 2009 ryck­te polisen in och sök­te ige­nom den döm­da mör­da­ren Leland Vin­cent Swit­zers bo­stad. Den miss­tänk­te ha­de sju år ti­di­ga­re mör­dat sin bror i det här hu­set. Den två hek­tar sto­ra egen­do­men på 31645 Pi­newood Ro­ad un­der­sök­tes no­ga av po­li­sens en­het för olös­ta mord (Un­sol­ved Ho­mi­ci­des Unit). Polisen be­rät­ta­de för pressen att de höll på att tit­ta när­ma­re på ett gam­malt brott men vil­le in­te be­rät­ta vil­ket. Det blev se­na­re känt att de i själ­va ver­ket le­ta­de ef­ter kvar­le­vor­na av Nicole Hoars. De som bod­de i hu­set vid den här ti­den var in­te miss­tänk­ta för in­bland­ning i mor­det.

Switzer dök upp på ut­re­dar­nas lis­ta över ”in­tres­san­ta per­so­ner” då han fri­vil­ligt tog kon­takt med polisen. Han be­rät­ta­de att han ha­de va­rit på to­a­let­ten på ben­sin­sta­tio­nen där Nicole sågs sist. Så om hans DNA dök upp un­der ut­red­ning­en så be­rod­de det på det­ta, me­na­de han. För­sök­te Switzer kom­ma un­dan polisen på ett smart sätt el­ler var han ba­ra är­lig? Po­lishun­dar sök­te ige­nom hu­set och det togs till och med in jord­ra­dar för sö­ka ef­ter even­tu­el­la hål­rum un­der jord.

Switzer greps 2004 för mor­det på sin äld­re bror Ir­vin. Mor­det be­gicks i ett het­sigt bråk 2002. Sys­ko­nen var kän­da för att ha en myc­ket stor­mig re­la­tion. Leland häv­da­de ef­ter gri­pan­det att han ba­ra vil­le skju­ta ett skott för att skräm­mas. Ir­vin fick dock kulan i brös­tet och dog av ska­dor­na. Det som gjor­de att vå­daskotts­för­kla­ring­en blev li­te mind­re tro­vär­dig var att Leland var nå­got av en mäs­ter­skytt. Fle­ra vitt­nen i må­let kun­de dess­utom be­rät­ta att de två brö­der­na ha­de va­rit i lu­ven på varand­ra i många år. Do­ma­ren trod­de där­för in­te på Leland Swit­zers själv­för­svars­ar­gu­ment.

År 2014 avslöjade tid­ning­en Prin­ce Ge­or­ge Ci­ti­zen att Switzer ha­de gjort ett lögn­de­tek­tor­test. När han bad om ti­di­ga­re fri­giv­ning påstod han att han ha­de kla­rat tes­tet. Han ha­de till och med be­vis för det, me­na­de han. Kri­mi­nal­vår­den trod­de dock in­te på att bre­vet med testre­sul­ta­ten var äk­ta ef­tersom det sak­na­de det of­fi­ci­el­la Rcmp-brev­hu­vu­det.

Switzer har ef­ter det­ta fått av­slag på si­na an­sök­ning­ar om att bli fri ti­di­ga­re. Det är in­te klart om myn­dig­he­ter­na fort­fa­ran­de be­trak­tar Switzer som miss­tänkt i fal­len på Tårarnas väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.