BRI­TISH CO­LUM­BIA: SE­RI­E­MÖR­DAR­NAS CENT­RUM

KOR­RUP­TION ÄN­DA UPP TILL REGERINGSNIVÅ HAR GJORT DEN HÄR VÄGSTRÄCKAN EN TRYGG HAMN FÖR MÖR­DA­RE.

Världens Största Brottsmysterier - - Tårarnas Väg -

Bob­by Jack Fow­ler (en ame­ri­kan som be­gick mord bå­de i USA och i Ka­na­da), Is­ra­el Key­es (en an­nan ame­ri­kansk mör­da­re som i pe­ri­o­der höll till i Ka­na­da och Bri­tish Co­lum­bia), Clif­ford Ol­son, Gil­bert Paul Jor­dan, Ro­bert Pick­ton och Co­dy Le­ge­bo­koff: Bri­tish Co­lum­bia har hu­se­rat en sam­ling fruk­tans­vär­da se­ri­e­mör­da­re.

Många 20-åring­ar har svårt att hit­ta väg i li­vet, till ex­em­pel att väl­ja ar­be­te el­ler stu­di­er. Men in­te al­la: Co­dy Le­ge­bo­koff, född 1990 i Prin­ce Ge­or­ge, stod an­kla­gad för mor­den på Lo­ren Donn Les­lie (15), Jill Stuchen­ko (35), Na­tasha Lynn Montgomery (23) och Cynt­hia Fran­ces Maas (35). Le­ge­bo­koff är den yngs­ta se­ri­e­mör­da­ren i Ka­na­das historia. Han greps kort ef­ter att han ha­de be­gravt sitt se­nas­te of­fer Lo­ren Donn Les­lie i en grund grav.

Det är in­te ovan­ligt att en se­ri­e­mör­da­re star­tar sin blo­di­ga karriär i låg ål­der. I Le­ge­bo­koffs fall är det dock många fak­to­rer som skil­jer ho­nom från ste­re­o­ty­pen; han var en trev­lig ung man med många vän­ner. Den all­dag­li­ge Ford-me­ka­ni­kern ha­de till och med en flick­vän. Han ha­de li­te små­brott på sitt sam­ve­te men ing­et som skul­le gö­ra ho­nom miss­tänkt för en se­rie mord.

Det var en kall och snö­ig kväll den 27:e no­vem­ber år 2010 som en po­lis från RCMP tog en ex­tra titt på en GMC Pick­up som i hög has­tig­het sväng­de ut på Hig­h­way 27 från en skogs­väg pre­cis norr om Van­der­hoof. Po­lis­man­nen tyck­te att chauf­fö­ren kör­de märk­ligt och vin­ka­de in bi­len till väg­kan­ten.

När han gick bort till pick­upen fick han se att Le­ge­bo­koff ha­de rö­da fläc­kar i an­sik­tet. Det såg ut att ha sam­lats en pöl av blod på bi­lens golv. Le­ge­bo­koff vif­ta­de dock bort det he­la och för­kla­ra­de att han ha­de va­rit ute och ja­gat hjort: ”Jag är en red­neck. Det är så vi gör”, sa han.

När polisen le­ta­de ige­nom bi­len hit­ta­de han en ryggsäck med en flic­kas namn på och dess­utom en blo­dig skift­nyc­kel. Så långt var Le­ge­bo­koff ba­ra miss­tänkt för brott mot Ka­na­das vilt­skydds­lag. Po­lis­man­nen kon­tak­ta­de de kol­le­gor som ha­de an­svar för jakt­frå­gor, och kort där­på var fler po­li­ser på plats. De följ­de till­sam­mans bi­lens spår in på skogs­vä­gen för att tit­ta ef­ter tec­ken på kryp­skyt­te. Istäl­let hit­ta­de de en grav. Ne­re i det mör­ka hå­let i sko­gen låg Lo­ren Donn Les­li­es del­vis av­kläd­da kropp. Hon ha­de sla­gits ihjäl. Den myc­ket syn­ned­sat­ta 15-åring­en ha­de träf­fat Leg­bo­koff på in­ter­net­fo­ru­met Nex­o­pia. Hans smek­namn där var ”1Country­boy”.

Ef­ter att Co­dy Le­ge­bo­koff greps och för­hör­des kom histo­ri­en om hans dub­bel­liv fram. Den unge man­nen tog ko­ka­in och crack i smyg och han bru­ka­de kö­pa dro­ger­na av de so­ci­alt ut­sat­ta kvin­nor­na som höll till på ga­tan i St. Ge­or­ge. RCMP sök­te ige­nom lis­tan på för­svun­na kvin­nor och kvin­nor som bli­vit mör­da­de med slag mot hu­vu­det. Polisen för­stod snabbt att Leg­bo­koff med det oskyl­di­ga bar­nan­sik­tet kanske in­te ba­ra var skyl­dig till mor­det på Lo­ren Donn Les­lie.

I ok­to­ber 2011 åta­la­des Le­ge­bo­koff för mor­den på Stuchen­ko, Maas och Montgomery. Polisen ha­de hit­tat en mängd gra­ve­ran­de fö­re­mål i hans lä­gen­het, bland an­nat en yxa, och Dna-spår knöt ho­nom till de tre offren.

I rät­te­gång­en som startade den 2:a ju­ni 2014 i Prin­ce Ge­or­ge ha­de Le­ge­bo­koff ko­kat ihop en fan­ta­si­full be­rät­tel­se om att tre drog­hand­la­re stod bakom mor­den. Han häv­da­de ock­så att den ned­klub­ba­de ton­å­ring­en Lo­ren Donn Les­lie ha­de be­gått själv­mord i hans bil. Men ing­en trod­de på hans historia. Den 11:e sep­tem­ber 2014 döm­des han för fy­ra mord och 25 års fäng­el­se ut­an nå­gon möj­lig­het att bli be­nå­dad.

LE­GE­BO­KOFF HA­DE RÖ­DA FLÄC­KAR I AN­SIK­TET. DET SÅG UT ATT HA SAM­LATS EN DAMM AV BLOD PÅ BILGOLVET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.