EPI­LOG

KOM­MER FAL­LEN NÅ­GON­SIN BLI LÖS­TA?

Världens Största Brottsmysterier - - Tårarnas Väg -

E-PANA:S bud­get har sku­rits ned ett fler­tal gång­er. Av de 50 po­li­ser som bör­ja­de job­ba i in­sats­grup­pen är det idag ba­ra en hand­full kvar. År 2015 kun­de en ti­di­ga­re an­ställd vid de­par­te­men­tet, Tim Dun­can, be­rät­ta för pressen om att ett dus­sin­tal e-post­med­de­lan­den som hand­la­de om Tårarnas väg ha­de ra­de­rats med flit av de­par­te­men­tet för in­fra­struk­tur i Ka­na­da. Det ska ha hänt ef­ter att det kom­mit in en an­sö­kan om in­syn i fal­let år 2014.

Dess­utom för­svin­ner det fort­fa­ran­de kvin­nor på Tårarnas väg. På mor­go­nen den 28:e maj 2011 blev Ma­di­son Sott (20) bortförd från Hogs­back La­ke, un­ge­fär 25 kilo­me­ter syd­öst om Van­der­hoof. Hon ha­de till­sam­mans med vännerna fes­tat or­dent­ligt den här kväl­len, och be­stäm­de sig för att över­nat­ta i täl­tet vid in­sjön. De sista som såg Ma­di­son be­rät­ta­de att hon var en­sam.

Mer in­for­ma­tion om fes­ten som fö­re­gick den ödes­dig­ra mor­go­nen skul­le snart spri­das i sociala me­di­er. Det ska ha kom­mit objud­na gäs­ter till fes­ten, folk som ar­ran­gö­rer­na in­te kän­de. Ma­di­sons vän Jor­dan­ne Bol­duc var så full att hon ram­la­de in i bå­let och be­höv­de hjälp att kom­ma hem. Jor­dan­ne bad Ma­di­son att gå tillbaka till stan till­sam­mans med hen­ne, med Ma­di­son av­böj­de. Polisen sö­ker fort­fa­ran­de ef­ter spår som kan sä­ga mer om vart Ma­di­son tog vägen den vår­nat­ten.

Det är in­te så tro­ligt att den ri­dan­de polisen kan lö­sa al­la brott i E-PANA, för att in­te ta­la om al­la fall som in­te an­sågs som all­var­li­ga nog för att va­ra med i pro­jek­tet. Då ak­ti­vis­ter fort­sät­ter att be­rät­ta om fa­ror­na med att lif­ta i Bri­tish Co­lum­bia, är det ett fak­tum att myn­dig­he­ter­na miss­lyc­kats med att skyd­da si­na mest sår­ba­ra in­vå­na­re. En ra­sis­tisk kultur har öpp­nat väg för vis­sa av mördarna, så frå­gan är om Tårarnas väg nå­gon­sin kom­mer att slu­ta grå­ta?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.