SAK­NAD I EN VEC­KA

Världens Största Brottsmysterier - - Den Svarta Dalian -

Eli­za­beth Short sågs sista gång­en vid liv den 9:e ja­nu­a­ri 1947 och polisen trod­de att hon blev mör­dad den 14:e ja­nu­a­ri. Var be­fann hon sig de sista fem da­gar­na? Det kan va­ra så att mör­da­ren höll hen­ne fång­en nå­gon­stans. När hon hit­ta­des ha­de hon trots allt tyd­li­ga mär­ken från rep runt hand­le­der­na, fot­le­der­na och hal­sen. Kan hon ha le­gat fast­bun­den nå­gon­stans in­nan hon mör­da­des? Polisen var säk­ra på att hon mör­da­des i ett rum el­ler en lä­gen­het nå­gon­stans. Mör­da­ren mås­te ha haft till­gång till vat­ten och nå­gon typ av av­lopp för att töm­ma krop­pen på blod. Det är all­mänt känt att Eli­za­beth Short ha­de ett mö­te med en gift man den 9:e ja­nu­a­ri. Hon ha­de be­fun­nit sig på ett mo­tell med den 25 år gam­la säl­ja­ren och fö­re det­ta kor­pra­len Ro­bert ”Red” Man­ley. Hans fru Har­ri­et­te fick nys om för­hål­lan­det strax ef­ter Shorts död.

Man­ley in­ter­vju­a­des av den le­gen­da­ris­ka jour­na­lis­ten Ag­ness Un­der­wood och sa då: ”Jodå, jag kän­de Bet­ty Short. Jag träf­fa­de hen­ne två gång­er. Jag kyss­te hen­ne till och med någ­ra gång­er”. Han be­rät­ta­de vi­da­re att hans er­fa­ren­he­ter med hen­ne ha­de lärt ho­nom att gå den sma­la vägen i fram­ti­den.

Den 9:e ja­nu­a­ri kloc­kan 12:20 läm­na­de Eli­za­beth Short mo­tel­let där hon träf­fa­de Red Man­ley. Han kör­de hen­ne tillbaka till Los Ang­e­les och bus­s­cen­tra­len där hon ha­de läm­nat sitt ba­gage. Hon vil­le att Red skul­le kö­ra vi­da­re men han tyck­te att om­rå­det var för far­ligt och val­de att vän­ta på hen­ne. Se­dan bad hon att få bli körd till Bilt­mo­re Ho­tel, där Red läm­na­de hen­ne i lob­byn kloc­kan 18:30.

Hon sågs se­na­re på Crown Grill i kors­ning­en Oli­ve Stre­et och Eight Stre­et, in­te långt från ho­tel­let. Men trots att någ­ra av ho­tel­lets stam­gäs­ter kom ihåg att hon va­rit där var det ing­en som såg hen­ne läm­na platsen. Ef­ter det­ta finns det ing­en som med sä­ker­het har sett Eli­za­beth Short. Vis­sa va­ga vitt­nes­mål rap­por­te­rar att hon kan ha be­fun­nit sig i om­rå­det runt Hol­ly­wood Bou­le­vard någ­ra da­gar ef­ter mö­tet med Red Man­ley. Näs­ta gång hon sågs var det som lik på par­ke­rings­plat­sen i Lei­mert Park. Den svar­ta Da­li­ans en­da säll­skap i dö­den var en nä­ve ogräs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.