OTILLRÄCKLIGA BE­VIS

Världens Största Brottsmysterier - - Kvinnorna Från Ciudad Juárez -

Det på­gåen­de myste­ri­et med kvin­nomor­den i Juárez, samt vårds­lös­he­ten och kor­rup­tio­nen in­om polisen, gör att det är omöj­ligt att pe­ka på en per­son el­ler grupp av miss­tänk­ta. Många har gri­pits, en del har för­hörts men ba­ra tre har bli­vit döm­da: Ab­dul La­tif Sha­rif, Victor Gar­cía Uri­be och Gusta­vo Gon­za­lez Me­za. En av dem fick ett 60 år långt fäng­el­se­straff och dog av na­tur­li­ga or­sa­ker. Den and­re häv­da­de att han er­kän­de ef­ter tor­tyr, me­dan den tred­je dog un­der mys­tis­ka om­stän­dig­he­ter i po­li­sens för­var.

Det är in­te sär­skilt tro­ligt att kid­napp­ning­ar, våld­täk­ter och mord på hund­ra­tals unga kvinn­li­ga fa­briks­ar­be­ta­re är en en­da gär­nings­mans verk. Många tror att då­den som be­gåtts är en död­lig mix av ult­ra­våld­sam­ma, mex­i­kans­ka nar­ko­tikakar­tel­ler och den pat­ri­ar­ka­la och för­tryc­kan­de kul­tu­ren. Det ver­kar va­ra den mest tro­li­ga för­kla­ring­en till mor­de­pi­de­min.

I den nya eko­no­mis­ka verk­lig­he­ten upp­le­ver många män att de har bli­vit ut­stöt­ta från ar­bets­mark­na­den för att ar­bets­gi­var­na hell­re tar de lå­gav­lö­na­de kvin­nor­na. Det kan va­ra ett mo­tiv för mord. En sorts hämnddåd. El­ler var det kanske ba­ra ren uttråk­ning som drev kar­tell­med­lem­mar till att be­gå mord? Unga män som mör­da­de ba­ra för att de kun­de.

Med tan­ke på att det he­la har pågått se­dan åt­minsto­ne 1993 skul­le man kun­na tro att polisen ha­de ru­tin på att hit­ta be­vis som, om in­te pe­ka­de rakt på må­let, så åt­minsto­ne i rätt rikt­ning. Men nej. Vis­sa tror att polisen har plan­te­rat be­vis för att de i själ­va ver­ket ar­be­tar för nar­ko­ti­ka­bos­sar­na. Te­o­ri­er som al­la är li­ka de­pri­me­ran­de. Po­li­ser­na i Ci­u­dad Juárez vet myc­ket väl vil­ka för­hål­lan­den kvin­nor­na tving­as le­va i, och de räds­lor som de har. Men det strun­tar de full­stän­digt i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.