UT­RED­NING­EN

NÄR MORD­FAL­LEN TOGS UPP PÅ NYTT FANNS DET BA­RA EN HU­VUD­MISS­TÄNKT.

Världens Största Brottsmysterier - - Mördaren I Tynong North -

Polisen ar­be­ta­de feb­rilt med att hit­ta den el­ler de skyl­di­ga (en­ligt ut­re­dar­na tyd­de vis­sa upp­gif­ter på att tre oli­ka gär­nings­män kan ha va­rit in­vol­ve­ra­de i då­den). Polisen pra­ta­de to­talt med tvåtu­sen per­so­ner, där­ibland den huvudmisstänkte. De ut­lo­va­de be­lö­ning­ar för in­for­ma­tion och an­non­se­ra­de i tv. De sök­te ige­nom den tä­ta busk­sko­gen och det ned­lag­da sten­brot­tet där de tre kvin­nor­na hit­ta­des. Men mör­da­ren ha­de in­te läm­nat någ­ra led­trå­dar ef­ter sig, inga fotav­tryck el­ler spår från bildäck.

En po­li­sa­na­lys från 1985 of­fent­lig­gjor­des i en ar­ti­kel i tid­ning­en The Age år 1999: ”Det finns ing­et som ty­der på att gär­nings­per­so­nen/gär­nings­per­so­ner­na val­de si­na of­fer på grund av någ­ra sär­skil­da ge­men­sam­ma egen­ska­per hos de här kvin­nor­na. Det ver­kar hel­ler in­te som att de valts ut slump­mäs­sigt. Vem kvin­nan var spe­la­de ing­en roll, men var hon be­fann sig gjor­de det”.

År 1999 ska­pa­des en spe­ci­al­grupp in­om polisen som skul­le un­der­sö­ka mor­den. Bert­ha Mil­ler var släkt med Mick Mil­ler som var chef för Victo­ria Po­lice när hen­nes kropp hit­ta­des. Mil­ler följ­de no­ga upp fal­let och skul­le se­na­re miss­tän­ka att en av­läg­sen släk­ting stod bakom brot­tet. Mil­lers te­o­ri­er och ut­red­ning gjor­de snart att ut­red­ning­ar­na av mor­den togs upp på nytt.

DEN MISS­TÄNK­TE

Nya me­to­der och ny tek­nik bör­ja­de an­vän­das i den nya sats­ning­en som kal­la­des ”Ope­ra­tion Lyndhurst”. Vitt­nen för­hör­des på nytt och en pro­fi­le­rings­ex­pert från FBI ska­pa­de en gär­nings­man­na­pro­fil av mör­da­ren. En av de miss­tänk­ta fick ge­nom­gå ett lögn­de­tek­tor­test. Det var ef­ter de här nya sats­ning­ar­na som polisen till sist hit­ta­de en hu­vud­miss­tänkt. Den här man­nen ha­de hörts av polisen ti­digt i pro­ces­sen, ef­ter att Joy Sum­mers för­svann från Frank­ston North år 1981. Han ha­de he­la ti­den va­rit på po­li­sens lis­ta, men nu me­na­de pro­fi­le­rings­ex­per­ten från FBI att han med stor san­no­lik­het var den skyl­di­ge. Men ty­värr sak­na­des det till­räck­li­ga be­vis för att åta­la man­nen.

Utred­nings­grup­pen ha­de en kon­tro­ver­si­ell stra­te­gi och höll år 2001 en av­slö­jan­de press­kon­fe­rens. De gav de­tal­je­rad in­for­ma­tion om den huvudmisstänkte ut­an att upp­ge nam­net på man­nen som nu var 68 år gam­mal. Han ha­de bott i Frank­ston North i många år, ha­de fru och tre vux­na barn och var fö­re det­ta bi­o­graf­ma­ski­nist. Han kör­de runt i en svart va­ru­bil, vil­ket gjor­de det än­nu lät­ta­re att iden­ti­fi­e­ra ho­nom. En man i en så­dan bil ha­de näm­li­gen setts er­bju­da kvin­nor skjuts i om­rå­det. Den miss­tänk­te ha­de ock­så ar­be­tat på dri­ve-in-bi­o­gra­fen i Frank­ston. Det­ta kom­bi­ne­rat med hans be­nä­gen­het att er­bju­da män­ni­skor skjuts fick polisen att tro att han var väl be­kant med om­rå­det där Sum­mers och Roo­kes krop­par dum­pa­des.

Sam­ti­digt be­skrev det då­va­ran­de po­lis­be­fä­let Cli­ve Rust att de ha­de an­vänt sig av mo­der­na ana­lys­verk­tyg i mordut­red­ning­en. Det­ta gjor­de att an­ta­let miss­tänk­ta krymp­te till ba­ra en. ”Vi är helt över­ty­ga­de om att vi har iden­ti­fi­e­rat den skyl­di­ge”, be­rät­ta­de Rust på press­kon­fe­ren­sen. Han be­kräf­ta­de att man­nen ha­de iden­ti­fi­e­rats ti­digt i ut­red­ning­en och va­rit miss­tänkt re­dan från start. Han fort­sat­te: ”Det här är ett av all­var­li­gas­te brot­ten som nå­gon­sin har ut­retts av Victo­ria-polisen och in­vol­ve­rar an­tag­li­gen en av de ab­so­lut värs­ta se­ri­e­mör­dar­na”.

Rust för­kla­ra­de i en in­ter­vju med ABC Ra­di­os ny­hets­pro­gram AM att den miss­tänk­te fa­mil­je­fa­dern va­rit i kon­takt med polisen ti­di­ga­re. Han ha­de miss­lyc­kats i ett lögn­de­tek­tor­test, som trots att det in­te an­vän­des i au­stra­lis­ka dom­sto­lar än­då var ett vär­de­fullt verk­tyg för ut­re­dar­na.

”Lögn­de­tek­tor­testet är ett po­ly­g­ra­fiskt test som på ett väl­digt bra och ve­ten­skap­ligt sätt in­di­ke­rar om en per­son är skyl­dig el­ler in­te. I det här fal­let har den miss­tänk­te miss­lyc­kats i två oli­ka lögn­de­tek­tor­test i sam­band med mor­den på två av kvin­nor­na”, för­kla­ra­de Rust för re­por­tern Fio­na Rey­nolds. ”Är han en van­lig man el­ler känd av polisen se­dan ti­di­ga­re?” frå­ga­de Rey­nolds.

”Han fram­står som en helt van­lig man men han har haft kon­takt med polisen ti­di­ga­re”, be­kräf­ta­de Rust.

NY TEK­NIK OCH NYA ME­TO­DER AN­VÄN­DES I ”OPE­RA­TION LYNDHURST”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.