EPI­LOG

RIN­NER TI­DEN UT FÖR POLISEN I VICTO­RIA? KOM­MER DE VERK­LI­GEN IN­TE ATT KUN­NA FÅNGA MÖR­DA­REN I FRANK­STON OCH TY­NONG NORTH?

Världens Största Brottsmysterier - - Mördaren I Tynong North -

Om gär­nings­man­nen fort­fa­ran­de le­ver bör han idag va­ra i 80-års­ål­dern. Oav­sett vil­ket, så är allt hopp om att hans fru ska dra tillbaka det ali­bi hon gav ho­nom år 1981, el­ler för den de­len av­slö­ja man­nens hem­lig­het, helt bor­ta. En nek­ro­log i en tid­ning vi­sar att hon dog re­dan 2006, 73 år gam­mal. Den huvudmisstänkte har upp­lyst polisen om att han var och shop­pa­de och gick till ban­ken den dagen då Joy Sum­mers för­svann. Man­nens fru har be­kräf­tat det­ta men det finns inga ban­kut­tag i de­ras namn som styr­ker be­rät­tel­sen.

År 2005 in­ter­vju­a­de den fö­re det­ta polisen och jour­na­lis­ten Way­ne Jo­nes den miss­tänk­te i The We­ek­end Austra­li­an Ma­ga­zi­ne. När re­por­tern frå­ga­de ho­nom om han ha­de er­känt nå­got för polisen blev man­nen som fram till dess ha­de va­rit myc­ket till­mö­tes­gå­en­de helt för­änd­rad: ”Jag tror in­te att jag är skyl­dig polisen någon­ting alls”, ha­de den huvudmisstänkte sagt till Jo­nes.

Men 1997 rap­por­te­ra­des det att han ha­de bli­vit gri­pen för sex­han­del och för att ha för­sökt få en kvinn­lig po­lis att ha sex med ho­nom. Jo­nes av­slu­tar sitt in­slag med en in­tres­sant iakt­ta­gel­se. När man­nen ta­gits till po­lis­sta­tio­nen och för­hörs­rum­met ef­ter sex­han­deln ha­de han pre­sen­te­rat sig själv som ”hu­vud­miss­tänkt i Ty­nong North-mor­den”.

Fa­milj och vän­ner till mor­doff­ren har fort­satt hopp om att sa­ken kom­mer att bli löst i fram­ti­den.

Cat­he­ri­ne He­ad­lands bäs­ta vän Che­ryl Goldswort­hy sä­ger att hon hop­pas att san­ning­en kom­mer fram nå­gon gång. Tan­ken att ”om ba­ra nå­gon ha­de följt med hen­ne” har plå­gat Goldswort­hy i många år. ”Hon skul­le ha va­rit trygg. Det var mitt på lju­sa dagen och hon skul­le ba­ra gå över vägen till bussta­tio­nen”, sa Goldswort­hy. ”Om nå­gon vet nå­got är det dags att sä­ga det nu”.

Ta­leskvin­nan för Victo­ria-polisen, po­lis­in­spek­tör Sha­ron Dar­cy, kan be­rät­ta att olös­ta mord all­tid för­blir öpp­na fall. En­ligt Dar­cy ska ock­så al­la olös­ta mord och sak­na­de per­so­ner un­der­sö­kas på nytt. Där­för kun­de polisen in­te sva­ra på frå­gor om en­skil­da fall ”vid den här tid­punk­ten”.

”Ut­re­dar­na har ett nä­ra sam­ar­be­te med familjerna och har gett dem stöd i många år”, av­slu­tar Dar­cy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.