MORD­VAP­NET

Världens Största Brottsmysterier - - Mördaren På I-70 -

År 2012 gick ut­re­dar­na i St Char­les ut med ny in­for­ma­tion om fal­let i hopp om att få fram nya, kon­kre­ta led­trå­dar. De sa att mord­vap­net möj­li­gen kun­de va­ra en Intra­tec Scor­pi­on, ett Uzi-lik­nan­de va­pen, el­ler en Er­ma-wer­ke Mo­dell ET 22, som lik­nar en Lu­ger. Men polisen vil­le in­te ute­slu­ta att det kun­de rö­ra sig om pi­sto­ler av and­ra mär­ken el­ler mo­del­ler. Am­mu­ni­tio­nen som an­vän­des var sa­longs­ge­vär­pa­tro­ner av mär­ket CCI med koppar­mant­lad bly­pro­jek­til. Men den här ty­pen av am­mu­ni­tion är myc­ket populär och .22 är den mest ut­bred­da ka­li­bern i USA.

Polisen i St Char­les be­rät­ta­de ock­så att kri­mi­nal­tek­ni­ker­na ha­de hit­tat två äm­nen på de tom­ma hyl­sor­na, mi­ne­ra­let ko­rund och ett rött fär­gäm­ne som skul­le kun­nat va­ra rou­ge. De här äm­ne­na an­vänds in­om in­du­strin som slip- och po­le­rings­me­del till en rad oli­ka fö­re­mål, till ex­em­pel va­pen. Polisen spe­ku­le­ra­de i om mör­da­ren kan ha bott el­ler ar­be­tat på en plats där slip­ning el­ler po­le­ring för­sig­gick.

”Vi hop­pas att det­ta kan få nå­gon att tän­ka till och min­nas nå­got om den här tids­pe­ri­o­den, kanske hur man­nen såg ut”, sa po­lis­che­fen Pat Mc­car­rick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.